-Det er mange som tror norske musikkfestivaler primært lever av offentlige tilskudd, men denne undersøkelsen viser jo et noe annet bilde, sier forsker Birgitta Ericsson.

Hun har analysert tallene til ‘Nasjonal Festivalstatistikk’, som er samlet inn på oppdrag av Kunnskapsverket– Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer. Det viser seg at 74 prosent av inntektene til festivalene er egenfinansiert, det vil si gjennom billetter, annet salg og sponsing.

– Det er jo primært Knutepunktfestivalene som får den største andelen av offentlige midler. Samtidig produserer de veldig mange musikkarrangementer til et stort publikum og delvis uten inngangspenger, sier Ericsson.

Concert crowd http://barnimages.com/

Nasjonal Festivalstatistikk er et samarbeid mellom FolkOrg, Norsk jazzforum, Norske Konsertarrangører og Norske Festivaler. Av de fire organisasjonenes 200 festivalmedlemmer har 114 (57 prosent) svart på en omfattende undersøkelse med over 50 spørsmål. Ut fra dette har Kunnskapsverket laget ‘Nasjonal statistikk for musikkfestivaler 2014’.

Noen hovedfunn basert på svarene: Det gjennomføres festivaler i mer enn 80 av 428 norske kommuner. Til sammen hadde disse rundt 1,3 millioner betalte personbesøk, og regner man med besøkende til gratisarrangementer blir besøkstallet 2,2 millioner.  I overkant 20.000 frivillige jobbet tilsammen tilsvarende 240 årsverk. Hele rapporten kan lastes ned her.