Deltakelse i prosjektet Ungdomsbedrift (UB) i videregående skole øker andelen jenter og gutter som ser det som sannsynlig at de vil starte og drive en bedrift.  Dette er ett av funnene i Vegard Johansen sin nye artikkel i tidsskriftet Journal of Education and Work. Av studien går det også frem at UB  styrker kunnskap og ferdigheter i bedriftsetablering blant både gutter og jenter. Og når det gjelder karrierepreferanser så øker andelen jenter som foretrekker å bli selvstendig næringsdrivende fremfor å bli ansatt.

Entrepenørskap 4

Deltakelse i Ungdomsbedrift øker andelen ungdommer som sannsynligvis seinere vil starte en egen bedrift. Bilde: Iris Media UB

– Artikkelen viser at UB har positiv betydning for utvikling av det vi kan kalle spesifikke entreprenørielle kompetanser. I forhold til intensjoner om bedriftsetablering så virker det som deltakelsen i UB på kort sikt har sterkere effekt på jentene enn guttene, forteller Johansen. -Dette er et viktig funn, da kvinnelige entreprenører er klart underrepresentert i forhold til mannlige entreprenører.

Om UB kan bidra til å bedre kjønnsbalansen i entreprenørskap på lengre sikt trenger vi flere longitudinelle studier for å si noe sikkert om.

Data i artikkelen Does the Company Programme have the same impact on young women and men? A study of entrepreneurship education in Norwegian upper secondary schools er fra en spørreundersøkelse som ble besvart av 1160 elever i andre klasse på videregående skoler (17-18 år). Svarprosenten var 81.

Foreldres erfaring med entreprenørskap

Foreldrenes utdanning og yrke har også stor betydning for valgene og det gjelder særlig for selvstendig næringsdrivende. Av studien går det frem at elever med foreldre som er entreprenører skårer høyere for kunnskap og ferdigheter i bedriftsetablering, intensjoner om å starte og drive bedrift, og tro på at man en dag vil eie egen bedrift.

UB er det mest utbredte entreprenørskapsprosjektet i Europa med deltakelse fra rundt 300.000 elever årlig. I Norge deltar 15 prosent av elevene i UB i regi av Ungt Entreprenørskap i løpet av videregående skole. Prosjektet varer vanligvis mellom 6 til 9 måneder, og det gir de unge muligheter til å starte, drive og avslutte en bedrift.

Forskning  på entreprenørskap i grunnopplæring

Østlandsforskning har i en årrekke arbeidet med forskning på entreprenørskap. Instituttet er nå sammen med Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark i gang med å etablere Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen (SEG). Ambisjonen er å bli det fremste forskningsmiljøet på entreprenørskap i grunnopplæringen i Europa. I dag er Østlandsforskning involvert i to store EU-prosjekter om entreprenørskapsutdanning; ICEE og EE-Hub.