En spørreundersøkelse Østlandsforskning gjennomførte i fjor i samarbeid med Development Center Murska Sobota i Slovenia, viser variasjon mellom kvinner og menn rundt spørsmålet hvem som gjør mest hjemme i distriktsområder. Mens 71 prosent av mennene rapporterte at de opplever at husarbeid er jevnt fordelt mellom dem og partneren, synes kun 33 prosent av kvinnene at fordelingen er lik. Videre er flere kvinner enn menn enige i påstanden om at de har mye husarbeid.

Det kommer tydelig frem at halvparten av respondentene som arbeider i jord- og skogbruk, tar de viktige beslutningene knyttet til gården sammen med partneren sin.

Mer om spørreundersøkelsen og hvordan funnene blir brukt kan leses på de engelske sidene til TERA-prosjektet.

TERA-prosjektet

Spørreundersøkelsen er en del av TERA, et EEA Norway Grants finansiert prosjekt. Prosjektets mål er å styrke likestilling og jobb-fritid balanse i distriktsområder i Slovenia. -Tanken er at funn fra den norske konteksten kan bidra til utvikling av likestillingsarbeidet i Slovenia, forteller prosjektleder på norsk side, Deniz Akin.

Som en del av prosjektet har Østlandsforskning og en annen partner i prosjektet,  The Gender Equality Research Institute (IPES) utarbeidet rapporten “Comparative report on the work-life balance of person living in rural areas in Slovenia and Norway”. Den er basert på en litteraturgjennomgang om tidligere forskning som tar for seg jobb-fritid balanse og kjønnsforestillinger i rurale/distriktsområder i Slovenia og Norge.

Slovensk studietur til Norge

I november 2022 var slovenerne i Norge på et tre dagers studiebesøk. Deltakerne var prosjektpartnere fra The Gender Equality Research Institute (IPES), The Development Centre Murska Sobota, Slovenian Rural Youth Association og Women’s Farmers Association of Slovenia.

gruppe med 10 personer poserer i en trapp.

Slovenske prosjektpartnere på besøk i Norge. Bilde: Østlandsforskning.

Programmet for studiebesøket bestod av et seminar med presentasjoner av relevant forskning på HINN. Representanter fra Likestillingssenteret og Likestillings- og diskrimineringsombudet fortalte om det kontinuerlige likestillingsarbeidet og utfordringene i Norge. Det var et vellykket seminar med gode diskusjoner og stort engasjement.

Det var også satt av tid til et hyggelig og lærerikt studiebesøk på Kåtorp Gård, Mølstad Vestre Gård og Hoel Gård i Hamar-området. Slovenerne syntes at et av høydepunktene var å høre melkebonde Nora Sandberg fortelle om det daglige hektiske gårdsarbeidet. Sandberg har små barn og hennes refleksjoner rundt jobb-hjem balanse var spesielt relevant og viktig for prosjektet.