Østlandsforskning har fått interne midler til utvikling av prosjekter i kjølvannet av Covid-2019 krisen.

Coronautbruddet bidrar til en rekke «nye» forskningstemaer og muligheter. FoU-utvalget på Handelshøgskolen Innlandet- fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har derfor omdisponert interne midler for å finansiere nye prosjekter og ideer knyttet til pandemien. Totalt ble det bevilget 650.000 til 9 av 18 innsendte søknader fra hele fakultetet.

Bredt spekter

Østlandsforskning fikk tilslag på fire prosjektideer, som viser et bredt spekter av problemstillinger som plutselig ble aktuelle den siste tiden. Disse fire har fått støtte:

  • De ansattes profesjonsfaglige digitale kompetanse: hvordan klarer undervisere ved høgskolen å tilegne seg kompetansen for å kunne bruke nye måter å undervise på? Her skal Østlandsforskning sammen med Seksjon for universitets- og høgskolepedagogikk og kvalitet snart gjennomføre en pilotstudie, dvs. en spørreundersøkelse blant ansatte, og videre jobbe mot et forksningsrådsprosjekt.
  • Hvordan påvirker coronakrisen salg av lokalmat, og hvorfor klarer noen aktører seg bedre enn andre? For-prosjektet er et samarbeid mellom Østlandsforskning og Institutt for organisasjon, ledelse og styring ved HINN. Målet er å samle inn kvalitative data som utgangspunkt for en artikkel og søknader om temaet .
  • Utvikling av nye bærekraftige regionale og nasjonale helseinfrastukturmodeller, spesielt med fokus på smittehåndtering, beredskap og krise. En bredt sammensatt gruppe fra Østlandsforskning, NTNU, Sykehus Innlandet, HelseINN og kommuner skal jobbe prosjektutvikling av 3D modellinger som sikter på å visualisere smittespredning i og mellom regioner.
  • Det problematiske hopehavet, integrasjonen fritidsboliger, beredskap og sivil infrastruktur: Coronakrisen tydeliggjorde befolkningens behov for mobilitet og rekreasjon på den ene siden og beredskap og sikkerhet i krisesituasjonen på den andre. Midlene som er bevilget skal legge grunnlaget for å etablere et slagkraftig og tverrfaglig miljø som kan ta tak i ulike utfordringer samfunnet står overfor innen tematikken fritidsboliger, beredskap og samfunnsplanlegging, og konkret medutvikling av et forskningsprosjekt som handler om beredskap i fritidsboligområder.

Les kronikken som forsker Tor Arnesen tidligere skrev om dette her

Positivt for samarbeid

Formålet er at det skal komme eksternt finansierte forskningsprosjekter ut av arbeidet som legges ned nå. -I tillegg er disse initiativene et godt utgangspunkt for å utvikle samarbeid mellom interne og eksterne fagmiljøer, sier instituttleder Tonje Lauritzen.