Østlandsforskning skal på oppdrag fra Ringsaker kommune undersøke årsaker til de siste årenes økning i sosialhjelpsutbetalinger.

nav sosialhjelp

Bilde: skjermdump NAV

-Økningen i sosialhjelpsutbetalingene er utfordrende for kommunens økonomi. I tillegg er det bekymringsfullt både sett fra et individuelt perspektiv og fra et større samfunnsperspektiv, sier prosjektleder Maria Røhnebæk. -Prosjektet vil gi Hamarregionen et viktig kunnskapsgrunnlag når det gjelder å sette inn tiltak som kan bidra til å endre en uønsket utvikling der blant annet antallet unge sosialhjelpsmottakere øker, og hvor stønadsløpene varer lenger enn før.

Prosjektet omfatter Hamar, Stange, Løten og Ringsaker. Disse fire kommunene som utgjør Hamarregionen har mange likhetstrekk, blant annet når det gjelder næringsstruktur og muligheter i arbeidsmarkedet. Samtidig er de også ulike i den forstand at de har forskjellige organisasjonsmodeller for Nav-kontorene, og for organisering av øvrige tjenestetilbud.

En sammenligning av situasjonen på sosialhjelpsområdet i disse kommunene, vil derfor gi et godt grunnlag for å se på årsakene til økningen i sosialhjelpsutbetalinger.

Prosjektet skal etter planen gjennomføres i to faser, og Østlandsforskning har i første omgang fått i oppdrag å gjennomføre fase 1. Her skal situasjonen i de fire kommunene kartlegges i bred forstand. Kunnskapen fra fase 1 skal danne grunnlaget for mer inngående analyser av årsakssammenhenger i fase 2, og for vurdering og iverksetting av tiltak og virkemidler.

Fase 1 av prosjektet avsluttes i september og er finansiert av Fylkesmannen i Hedmark.