I Norge er de fleste enige at det er behov for både kvinnelige og mannlige ansatte i barnehagen. Det politiske målet er 20 prosent menn som jobber i barnehager, men de siste årene har andelen har stagnert på 9 prosent. Hvorfor søker ikke menn seg jobb i barnehagen, hvordan rekrutteres de og hvordan beholdes de? Er det egentlig ønskelig å oppnå full likestilling i barnehage-yrket?
Dette er spørsmål som blir tatt opp på den store nasjonale barnehagekonferanse i Stjørdal til høsten.

Lekeressurs

Her presenteres det også funn fra Lekeressurs-prosjektet, som handler om å gjøre gutter tidlig kjent med barnehageyrket, slik at det på sikt skal bidra til økt rekruttering av mannlige ansatte.
Sosiolog Tonje Lauritzen legger fram en ‘lekeressursveileder’. Med veilederen håper de å inspirere barnehager til å begynne og/eller videreutvikle tiltaket- og har fokus på hva man må huske på, og ulike måter å drive Lekeressurs på.
-Lekeressurs er et godt rekrutteringstiltak for å få flere menn til å velge og å bli i barnehageyrket, sier Lauritzen. Det er også et viktig kompetansehevende tiltak for de ansatte i barnehagen. Hun har forsket på lekeressurs i to år nå og synes det er spennende å presentere funn fra innovasjonsprosjektet på konferansen. -Programmet løfter frem mange interessante dilemmaer rundt det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.

Manglende kjønnsbalanse

Konferansen fokuserer det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Det blir presentert gode eksempler og strategier for å rekruttere og beholde en mangfoldig personalgruppe blir trukket fram. Selv om de fleste innlegg handler om menn i barnehagen, er tema og innhold overførbart til andre sektorer med manglende kjønnsbalanse.
‘Menn til berikelse eller besvær’ er et samarbeid mellom Østlandsforskning, Likestillingssenteret, Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Dronning Mauds Minne Høgskole og arrangeres 16. og 17. november. Påmelding skjer her før 1. september. Se hele programmet her (PDF).