Det moderne Mattilsynet har oppnådd mye med samarbeid og utnytting av ressurser på tvers i organisasjonen, men det er også potensiale for utvikling og forbedring.

Det kommer fram i en evaluering av lederrollen som Østlandsforskning har gjort for Mattilsynet.

Endringsprosess

Bakgrunn for prosjektet er en omfattende endringsprosess Mattilsynet gikk gjennom i 2015. Organisasjonen gikk fra tre til to forvaltningsnivå, og fra åtte til fem regioner. I tillegg er all klagesaksbehandling flyttet til hovedkontoret. De viktigste målene i prosjektet er å utvikle en enklere, mer enhetlig og effektiv organisasjon. Hvordan gikk det med den nye lederrollen?

Østlandsforskning og Høgskolen i Innlandet ble hentet inn som eksterne miljø for å studere nettopp det.

Utenfrablikk

-Mattilsynet har selv høy kompetanse på evalueringer, så det vi har bidratt med er utenfrablikket og fugleperspektivet og en tilnærming med åpenhet, nysgjerrighet og enkelhet i spørsmålene, sier prosjektleder Torhild Andersen. Hun understreker at det er lederrollen som er evaluert, ikke lederne selv.

Sammen med kolleger og 3 bachelorstudenter fra studiet i Organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Innlandet har hun intervjuet 22 personer i tre forskjellige seksjoner og gjennomført en spørreundersøkelse blant 430 ansatte, der svarprosenten ble 58.


Funnene skal gi Mattilsynet et grunnlag for å gjøre veloverveide og godt funderte beslutninger om videre utvikling av lederrollen og medarbeiderskapet, samt god praktisering av ny arbeidsgiverstrategi.

Noen funn

Det er i hovedsak enighet om at det har blitt mer og bedre samarbeid på tvers etter omorganiseringen, og at dette er en positiv utvikling. I rapporten beskriver en av mellomlederne endringen slik: Tidligere måtte du nesten ha skriftlig tillatelse for å gjøre noe utenfor eget område. Det er av de største forbedringene.

Selv om fjernledelse fungerer nokså bra, er det også utfordringer, for eksempel med å bygge fellesskapsfølelse og samarbeid i seksjoner som er spredt på ulike kontorsteder. Det ser ut til å være behov for å jobbe mer med fysiske møter og kontakt for å bygge fellesskap, står det i rapporten.

Åpent kontorlandskap

Kombinasjonen åpne kontorlandskap og samarbeid på tvers/fjernledelse med hyppig bruk av video/skype beskrives til dels som motsetningsfylt og ineffektivt. Det kan synes som om det er behov for å se nærmere på arbeidsformer og arbeidsplassfunksjoner knyttet til dette.

Les mer i rapporten her

Se videohilsen fra Liv Engravslia i Mattilsynet her


Les mer om evalueringsstøtte fra Østlandsforskning