Elevbedrift og Ungdomsbedrift er utbredt på mange skoler i Norge. Bildet: Iris Media UB.

Elevbedrift og Ungdomsbedrift er utbredt på mange skoler i Norge, men også i landene som er med i det store europeiske forskningsprosjekt ICEE. Bildet: Iris Media UB.

Vi markerer at feltarbeid og gjennomføring av spørreundersøkelser i fem europeiske land nå er avsluttet! Denne uka blir to delrapporter i Erasmus + prosjektet Innovation Cluster for Entrepreneurship Education” (ICEE) sendt til Europakommisjon.

ICEE er et utdanningseksperiment som gjennomføres i 25 skoler i Belgia, Estland, Finland, Italia og Latvia. Målet er å analysere hvordan man effektivt kan øke andelen elever som deltar i ungdomsbedrifter (UB), og hvilke effekter slike bedrifter kan ha for elevene, for skolen og for samfunnet.

Østlandsforskning leder forskningsdelen av prosjektet og har nå levert to rapporter, en om den kvalitative studien som er gjort og en fra den første kvantitative studien. I den kvantitative delen har nesten 7000 elever, lærere, foreldre og næringslivs folk fra fem land svart på en spørreundersøkelse om Ungdomsbedrift.

I den kvalitative delen har det blitt gjennomført 70 dybdeintervjuer med elever, foreldre, og lærere i fem land. Det kommer fram mange perspektiver på entreprenørskap som læringsmetode. -Foreldre forteller for eksempel at de synes at UB er en spennende måte å lære på, men at det utfordrer noen vante forståelser av hva læring er, sier forsker Trude Hella Eide.

Hun har sammen med kollegaene Vigdis M. Olsvik og Mona Stokke gjort intervjuer i Belgia, Estland, Finland, Latvia og Italia og ser fellestrekk for de deltakende elevene i disse land: -De lærer å starte en bedrift, men mest av alt så lærer de mye om seg selv i relasjon til andre og hvor viktig det er å samarbeide for å få til noe.

Funnene skal bli belyst i en serie artikler som også publiseres på Østlandsforsknings nettsider, i løpet av neste år. Rapportene ligger nå hos Europakommisjonen, som gjennom Erasmus+ finansierer prosjektet. Sluttrapporteringen fra all forskningen i ICEE-prosjektet skjer først i slutten av 2017.