Trenger mikrobedrifter (bedrifter med 1-4 ansatte) innenfor kulturelle næringer andre typer virkemidler enn de tradisjonelle som forvaltes av Innovasjon Norge og Kulturrådet? Et nytt prosjekt skal forsøke å finne noen svar.

Det har vært vanlig å gå ut fra at små bedrifters mangler når det gjelder økonomisk oppfølging, skyldes manglende kompetanse. Men det kan være grunn til å anta at det i like stor grad dreier seg om mangel på kapasitet til å gjennomføre alle oppgaver som en næringsvirksomhet krever, og at de heller ikke nødvendigvis ønsker vekst.speil kunst

Hvordan lykkes stort som små? er et kartleggingsprosjekt som skal undersøke hvordan mikrobedrifter innenfor kulturelle næringer, opplevelsesbasert næringsliv og småskalamatprodusenter løser disse oppgavene, og i hvilken grad de oppfattes som problematiske. Parallelt skal det kartlegges om det allerede finnes alternative måter å organisere denne typen virksomheter på. Prosjektet har utspring i Hermetikken kulturnæringshage i Vadsø.

Det skal foretas gruppeintervjuer med næringsdrivende innenfor de tre utvalgte næringsgruppene i Finnmark, Buskerud og Møre og Romsdal. I tillegg blir det gjennomført en enklere elektronisk undersøkelse til et bredere utvalg av næringsaktører i de samme tre næringsgruppene.

Dette forprosjektet er finansiert av Regionalt forskingsfond Nord, Hermetikken kulturnæringshage, Finnmark, Buskerud og Møre og Romsdal fylkeskommuner, Kulturdepartementet  og Kulturverket. Prosjektlederen i Østlandsforskning er Birgitta Ericsson.