I en ny artikkel i British Medical Journal Open (BMJ Open) ser forsker Vegard Johansen på utbredelsen av sykenærvær blant elever i ungdomsskole og videregående skole.

Sykenærvær viser til det å gå på jobb selv om man er syk. Tidligere har Østlandsforskning gjort flere studier om sykefravær og sykenærvær blant yrkesaktive.  Det har imidlertid ikke vært gjort noen studie tidligere om elever som går på skolen selv om man er syk.
– En grunn for å undersøke sykenærvær blant unge er at høyt sykenærvær kan føre til fremtidig dårlig helse. Det er også grunn til å tro at sykenærvær kan redusere arbeidskapasiteten og kvaliteten på skolearbeidet. Til sist er det slik at holdninger til fravær og nærvær er relativt konsistente og kan følge de unge fra skole til arbeidsliv, sier Vegard Johansen.

Data som benyttes er fra en studie ved 66 skoler med over 3000 elever og med en veldig god svarprosent (82 prosent). Elevene som deltok i studien var mellom 15 til 18 år, og gikk i 10. klasse og i videregående nivå 2.skole tavle

75 prosent av elevene i ungdomsskolen og 80 prosent av elevene rapporterer at de var på skolen selv om de var syke i foregående skoleår. En av fire elever i ungdomsskolen og en av tre elever i videregående opplæring rapporterer fire episoder eller mer, og 17 prosent av ungdomsskoleelevene og 21 prosent av elever i videregående skole rapporterer 8 dager eller mer sykenærvær. Det at sykenærværet i videregående skole er noe mer omfattende enn nærværet i ungdomsskolen kan ha med at fraværsnivået er viktigere i videregående.

Johansen: – Fraværsnivået i videregående skole kan både ha betydning for om man får lærlingeplass og jobb. Vi vet også at det er en sammenheng mellom fravær og karakterer, og mens karakterene fra ungdomsskolen ikke har så stor betydning, så kan karakterene i videregående skole både være viktige for søknad om videre utdanning og arbeid.

Studien viser at det er en sterk sammenheng mellom fravær og nærvær: elever med høyt sykefravær har også oftere høyt sykenærvær. Jenter rapporterer oftere høyt sykenærvær enn gutter, og i ungdomsskolen har elever med høy skolemotivasjon oftere høyt sykenærvær. I videregående skole rapporterer elever i yrkesfag oftere høyt sykenærvær enn de på studiespesialiserende utdanningsprogram. Dette kan muligens ha med større bruk av arbeidsmetoder som er preget av ulike typer gruppearbeid og obligatoriske øvelser, samt det at arbeidspraksis er obligatorisk, og at håpet om lærlingeplass er et incentiv for å ha lavt fravær blant elever i yrkesfag.

Fulltekst av artikkelen finner du her:  Johansen, V. (2015). Sick and still at school: an empirical study of sickness presence among students in Norwegian secondary school. BMJ Open 5 (9).