Fjellbygd eller feriefjell? er en ny bok om de forskjellige sidene ved utviklingen i fjellområdene i Norge. Boka gir kunnskapsbaserte innspill til debatten om utvikling i fjellområdene, med vekt på næringsutvikling, planlegging og forvaltning og samspillet mellom bruk og vern. Redaktørene er Terje Skjeggedal (NTNU) og Kjell Overvåg i Østlandsforskning

89 kommuner i Norge blir definert som fjellkommuner, dvs at fjellområder dekker mer enn 50 prosent av arealet til kommunen. Disse fjellkommunene forvalter betydelige samfunnsverdier i form av naturressurser og rekreasjonsområder, men står overfor store befolknings- og næringsmessige utfordringer.

Boka presenterer og analyserer den historiske utviklingen i politikken for disse områdene. De siste femti årene har rekreasjon overtatt for produksjon i fjellområdene. Dessuten har blant annet økningen i verna areal bidratt til en sterkere sentralisering av makt.   «Den lokale autonomien i forvaltning av fjellområdene har ikke økt, til tross for politiske ambisjoner om mer makt til det lokale nivået, snarere har den statlige styringa blitt styrka de siste tiårene».

Hytter og reiseliv

Også hyttelivet er i endring, skriver forfatterne. De siste femti årene er antallet fritidsboliger i Norge tredoblet og totredjedeler ligger i fjell- og skogsområder. Bruksmønstre av fritidsboliger har forandret seg, men metodene og retningslinjene for planlegging av hytteområder og fjellandsbyer har ikke blitt tilpasset den nye trenden.

Et annet tema som boken tar opp er naturbasert reiseliv, her forstått som småskala turisme knyttet til naturopplevelser, som mange fjellkommune satser på. «Skal naturbasert reiseliv bidra til regional utvikling i fjellkommunene, må satsinga bli langt mer kunnskapsbasert», skriver Kjell Overvåg og Birgitta Ericsson. Og anbefaler: «Med utgangspunkt i lokale analyser må det tas stilling til om reiseliv kan være en ‘utviklingsnæring’ eller heller bør være et ‘supplement’ til øvrig reiseliv.»

Naturvern og reindrift

Lokal utvikling eller naturvern er et sentralt spørsmål i arealplanlegging i fjellkommuner og behandles i et eget kapittel i boken. Jan Åge Riseth (NORUT) diskuterer dessuten konflikter mellom naturvern og samisk reindrift og anbefaler blant annet at reindriften må få en sterkere posisjon i forhold til rekreasjon i verneområder. Til slutt sammenliknes den norske nasjonalparkforvaltningen med forvaltningsmodellene som blir brukt i Sverige, Østerrike og Skottland. Det viser seg at naturvern og regional utvikling i Norge er lite integrerte.

Fjellbygd eller feriefjell? er til salgs fra 9.desember og blir presentert på fjellkonferansen På Norges Tak som avholdes torsdag og fredag neste uke. Boka er skrevet for studenter og forelesere, forskere, konsulenter og ansatte i offentlig forvaltning samt for politikere og andre samfunnsinteresserte.