Mellomevaluering av Stange trygdemedisinske poliklinikk

Stange trygdemedisinske poliklinikk (STP) ble opprettet ved inngangen til 1996 for å arbeide med tidligintervensjon overfor langtidssjukmeldte med muskel- og skjelettlidelser. STP er en forsøksordning, i hovedsak finansiert av Rikstrygdeverket...