Deltakelse i en elevbedrift er positivt for skoleprestasjonene til elever som har spesialundervisning. Dette skriver forsker Vegard Johansen og Hege Somby (Høgskolen i Lillehammer) i en ny artikkel i Scandinavian Journal of Educational Research.

Det viser seg at elever med spesialundervisning som har deltatt i faget Elevbedrift har bedre karakterer i Norsk skriftlig og Matematikk enn elever med spesialundervisning og som ikke har deltatt i Elevbedrift. I Engelsk skriftlig var ikke forskjellen mellom gruppene signifikant.

Data er fra en spørreundersøkelse som ble besvart av 1880 elever i 10. klasse.

Spesialundervisning

En av ti elever i norsk ungdomsskole mottar spesialundervisning, og disse elevene har utfordringer både sosialt og faglig. Tidligere studier har vist at organiseringen av og innholdet i spesialundervisning ikke er god nok, og at det er behov for arbeidsformer som kan ha positiv betydning for læring i fag for elever i spesialundervisning.

– Studien vår tyder på at elevbedrift er en god arbeidsform for mange elever som mottar spesialundervisning, sier Vegard Johansen.

-Elevbedrift omfatter praktiske læringssituasjoner, det er tett oppfølging av lærere, og mange elevbedriftslærere har stor tro på arbeidsformen, og dette kan være positivt for elever med særskilte behov. Det er også slik at bedriftene består av elever med og uten særskilte behov, og det kan være at elever i spesialundervisning tjener på det å samarbeide tett med elever som er faglige sterkere enn de selv, avslutter Johansen.

Elevbedrift

Elevbedrift viser seg som et nyttig fag i for elever som får spesialundervisning.

Elevbedrift viser seg som et nyttig fag i for elever som får spesialundervisning.

Entreprenørskapsutdanninger på frammarsj i Europa og Norge, og ni av ti norske ungdomsskoler har ett eller flere entreprenørskapstilbud. Det mest utbredte og best utviklede tilbudet er prosjektet Elevbedrift i regi av Ungt Entreprenørskap. Både i norske og internasjonale policydokumenter er det en antagelse om at entreprenørskapsprosjekter både skal kunne inspirere entreprenørielle kompetanser og motivere for læring i fag og grunnleggende ferdigheter.

– I Norge og mange andre land er det stor oppmerksomhet på det å finne ut hvilke undervisningsformer som bidrar til å stimulere elevenes faglige læringsutbytte og de bredere sosiale og personlige kompetanser. 20% av elevene deltar i programmet Elevbedrift i løpet av ungdomsskolen, og det er interessant å se om dette utbredte programmet har den antatte effekt på skoleprestasjoner, sier Johansen.

Ref. Johansen, V. & Somby, H.M. (2015). Does the “Pupil Enterprise Programme” influence grades among pupils with special needs? Scandinavian Journal of Educational Research.