Elevbedriftsmesse i Finland, bilde: Trude Hella Eide

 Det store forskningsprosjektet Innovation Clusters for Entrepreneurship Education (ICEE) avsluttes snart. I tre år har Østlandsforskning har gjennomført spørreundersøkelser og kvalitative intervjuer blant 12000 skoleelever, foreldre, lærere og folk fra næringslivet i Belgia, Estland, Latvia, Finland og Italia.

 
Funn fra ICEE-prosjektet er presentert på en rekke internasjonale konferanser med deltakelse fra personer i praksisfeltet, lærere, forskere, politikere og byråkrater i løpet av 2017.
I Riga var det fokus på de kvantitative funnene, i Roma hadde man et ekstra fokus på kvalitative funn, i Brussel fikk tre studenter presentere sine masteroppgaver etter feltarbeid ved ICEE-skolene, og i Tallinn og Sofia har de kvantitative funnene blitt presentert og diskutert i timevis.

Video med oppsummering av prosjektet

Nå har JA Europe, den europeiske paraplyorganisasjonen for Ungt Entreprenørskap, laget en video som presenterer noen av hovedfunnene i ICEE-forskningen.
Filmen viser at foreldre er positive til praktiske entreprenørskapsprosjekter, men samtidig ønsker de mer informasjon om tematikk, mulige arbeidsformer og vurderingen av elevene.
Næringslivet ønsker å være involvert i entreprenørskapsutdanning gjennom å gi elevene tilgang til alternative læringsarenaer eller at næringslivet bli invitert til klasserommet. Samtidig er det noen utfordringer i samarbeidet mellom skole og arbeidsliv, mens næringslivet opplever at skolene gjør for lite for å invitere dem inn, uttrykker lærere og skoleledere at næringslivet for sjelden har mulighet til å stille opp.
De aller fleste lærere som jobber med entreprenørskap er både entusiastiske og kompetente, og dette er avgjørende for å fremme best mulig entreprenørskapsutdanning. Samtidig er det viktig å forbedre opplæringen og oppfølgingen særlig av uerfarne lærere.

100 timer eller mer

For elevene er det et tydelig skille mellom de som deltar litt i de 25 ukene Ungdomsbedrift (UB) varer, og de som bruker mye tid på UB både i skolen og fritiden. Mens de som har 100 timer eller mer i UB erfarer at innsats lønner seg, opplever mestring i UB, økt skolemotivasjon og bedre skoleprestasjoner i alle fag, er det ingen (eller negative) påvirkning for gruppen som faller fra eller deltar i færre timer. -De fleste elever har veldig positive erfaringer, og både i Norge og i landene som har deltatt ligger snittet på rundt 150 timer, sier forsker og ICEE-prosjektleder Vegard Johansen

EUs ekspertpanel

EU har som mål at alle elever skal gjennomføre et praktisk entreprenørskapsprosjekt, som for eksempel UB. Johansen er del av ekspertpanelet European Entrepreneurship Education NETwork (EE-HUB.EU) som gir direkte råd til EU og nasjonale myndigheter om hvordan man forbedrer europeisk entreprenørskapsutdanning. Nylig ble en artikkel som beskrev noen av hovedfunnene i ICEE presentert i EUs parlamentsavis.
 

Avsluttes nå

Sluttrapporten i ICEE publiseres i februar. Da publiseres også andre års kvalitative rapport. To artikkelsamlinger vil komme i siste halvdel av 2018.