ansatt 0006

 

ØF-forsker Vigdis Olsvik er invitert til å delta i to viktige faggrupper innen feltet vold mot kvinner.

På bakgrunn av hennes forskning om vold mot kvinner med nedsatt funksjonsevne, har Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) invitert Vigdis til å sitte i referansegruppa for forskningsprosjektet om tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne som NOVA skal gjennomføre på oppdrag av direktoratet.

Hensikten med prosjektet er både å få kunnskap om hvordan tjenesteapparatet forvalter sitt ansvar om å ivareta personer med nedsatt funksjonsevne som opplever vold og overgrep, og hvordan voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne selv opplever tjenesteapparatets tilbud til dem.

Samtidig har hun fått en henvendelse fra Norske Kvinners Sanitetsforening som sammen med en rekke andre frivillige organisasjoner har igangsatt kampanjen: Stopp vold mot kvinner, hvor de ber henne sitte i arbeidsgruppa for forskning. Styringsgruppa for kampanjen har prioritert følgende fire områder: rettigheter, hjelpetiltak, forebygging samt forskning og har etablert arbeidsgrupper på disse fire områdene. Gjennom denne kampanjen ønsker organisasjonene å påvirke de politiske prosessene for å få på plass et tverrpolitisk krafttak mot vold mot kvinner. Målsettingen er å løfte frem vold mot kvinner som et viktig tema i valgkampen frem mot stortingsvalget i 2013.