Østlandsforskning har også i år invitert til Næringslivsseminar i samarbeid med Sparebanken Hedmark og Norges Bank, hvor Norges Bank legger fram utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Årets seminar ble hold på Gjøvik den 1. november.

Næringslivsseminaret bidrar til at Norges Bank får innsyn i og tilbakemeldinger fra lokalt næringsliv om deres utfordringer sett fra et markedsmessig og økonomisk perspektiv. Disse tilbakemeldingene er med på å forme Norges Banks pengepolitiske beslutninger. Seminaret i år var lagt opp til å gi en status fra lokale aktørers side og samtidig forsøke å se framover og ikke minst stimulere til innovasjon og nyskapning i Hedmark og Oppland.

Administrerende direktør Erik Johannessen i Østlandsforskning innledet seminaret med å trekke opp noen muligheter for regional utvikling. Han pekte både på forsterkning og forstørring av eksisterende næringsområder, og pekte samtidig på nye områder der regionen har både råvarer og kompetanse til å ta fremtidige posisjoner i større målestokk. Han trakk spesielt fram infrastruktur og logistikk, bioøkonomi og nanoteknologi i tillegg til de eksisterende næringer.

Richard Heiberg som er administrerende direktør i Sparebanken Hedmark trakk opp den økonomiske utviklingen i landet for så å gi et bilde av den tilsvarende utviklingen på det regionale nivå. Han pekte på et næringsliv som «holder stand» og som har en utvikling han anså som positiv, samtidig som han påpekte de utfordringer som regionen står ovenfor i flere sektorer som følge av konjunkturutvikling, kapasitetsutnyttelse og effektivisering. Han viste videre til at banken i sitt program er i ferd med å etablere et «risiko-fond» for å stimulere til innovasjon og nyskapning i regionen. Gå til presentasjon.

Prosjektleder Karianne Eide Longva, fra Hedmark Kunnskapspark, presenterte i et spennende foredrag forskningsprosjekt innenfor bio-området. Presentasjonen tok for seg et vidt spekter av områder som både hver for seg og til sammen vil kunne medvirke til nye næringsmuligheter med stor betydning for Norge og med sterkt internasjonalt grensesnitt for kunnskapsdeling og videre utvikling. Regionens muligheter innenfor dette området er store fordi både råvarer og kompetanse finnes. Grunnlaget for en storsatsning på dette området er dermed tilstede.

Innovasjon Norges direktør Kristin Malonæs trakk i sitt foredrag fram innovasjon og kompetanseutvikling som grunnleggende for utvikling av velferd og velstand. Innovasjon Norge bidrar til det gjennom sine program og det ble vist til flere gode eksempler på dette i hennes presentasjon.

Investeringsdirektør Petter Johnsen i Norges Bank Investment Management gikk gjennom forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Han trakk spesielt fram de prinsipper forvaltningen er basert på og pekte på noen styringsprinsipper som kan være et grunnlag for en effektiv og risikobegrensende modell, – en modell som forvalter våre fremtidige realverdier omgjort fra olje og gass. Gå til presentasjon.

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad presenterte ulike faser i den økonomiske krisen fram til i dag og de utfordringer vi står overfor i de kommende år i det internasjonale perspektiv. Deretter trakk han opp konsekvensene for den norske økonomiske utviklingen og vår egen mulighet for påvirkning av Norsk økonomi og de utfordringer som vi står overfor. Han trakk spesielt fram boligprisutviklingen, husholdningenes økonomi og krav til framtidig kapitaldekning i norske banker som viktig for utviklingen av den norske økonomien. Gå til presentasjon.

Til sammen utgjorde foredragene et rikt grunnlag for å diskutere framtidas næringer i regionen.