2 Vegard

 

To nye artikler av Vegard Johansen er publisert i anerkjente tidsskrifter. Den ene artikkelen kartlegger og systematiserer entreprenørskap i ungdomsskole og videregående opplæring i Norge. I grunnopplæringen er entreprenørskap organisert som et eget fag, som et tema i andre fag, eller integrert i fag gjennom prosjektmetoden.

Den andre artikkelen «Entrepreneurship education in secondary education and training» systematiserer entreprenørskapstiltak ved hjelp av et skille mellom tre tilnærminger: om, for og gjennom entreprenørskap. Rundt 90 % av ungdomsskoler og videregående skoler tilbyr ett eller flere entreprenørskapstiltak.

Analyser av Elevbedrift/Ungdomsbedrift i regi av Ungt Entreprenørskap viser at slike prosjekter er mer utbredt i skoler i distriktene enn i bykommuner, samt særlig utbredt i fylker med en særlig strategi for EiU.

Artikkelen «Entrepreneurship education and boys’and girls’ perceptions of entrepreneurs» diskuterer om deltakelse i Ungdomsbedrift i videregående opplæring har en betydning for holdninger til entreprenører. Multivariate analyser tyder på at tidligere deltakere i Ungdomsbedrift har mer positive holdninger til entreprenører enn ikke-deltakere, samt at holdninger blant gutter og jenter er ulike.

Artiklene kan lastes ned her:

Johansen, V. & Schanke, T. (2013). Entrepreneurship education in secondary education and training. Scandinavian Journal of Educational Research. 57(4): 357-368.
http://www.tandfonline.com/eprint/IKtRbNfPZFK4vjI6s7ag/full

Johansen, V., Clausen, T.H. & Schanke, T. (2013). Entrepreneurship education and boys’and girls’ perceptions of entrepreneurs. International Journal of Entrepreneurship and
Small Business. 19(2): 127-141.
http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=54960