Sammen med Høgskolen i Lillehammer og NIFU arrangerte Østlandsforskning (ØF) seminaret Entreprenørskap i utdanningen: Tilnærminger, utbredelse og effekter. Seminaret ble holdt på Storhove tirsdag 27. november.

Flere av foredragene var basert på NIFU og ØFs følgeforskning av den norske satsingen på entreprenørskap i utdanningen for 2009-2014. Olav Spilling presenterte en midtveisevaluering av handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen, mens Sven Erik Hagen diskuterte samfunnseffekter. Vegard Johansen og Liv Anne Støren ga et innblikk i hvilken betydning entreprenørskapsopplæring har for elevers og studenters entreprenørielle ferdigheter og akademiske prestasjoner.

Kartleggingen av grunnopplæringen av 2011 viste at mange skoler savner tilgang til gode veiledninger i entreprenørskap. Et av tiltakene i handlingsplanen er å etablere et nettsted for digitale læremidler i entreprenørskap i grunnopplæringen. Inger Karin Røe Ødegård presenterte innholdet i nettsiden pedent.no som lanseres i 2013 og som skal inkludere relevante metoder for entreprenøriell undervisning og læring.

Et annet tiltak i handlingsplanen er å videreføre tilskudd til Ungt Entreprenørskap (UE). UE er en viktig aktør for å styrke kvaliteten og omfanget av entreprenørskapsretta opplæring innen alle nivå og fagområder i utdanningssystemet. Torild Moen ga et innblikk i UEs mandat og programmer, og hun diskuterte hvordan UE bruker forskning og evalueringer innad i organisasjonen og utad.

Sverige fikk sin handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen i 2009. Gudrun Svedberg gjennomgikk bakgrunnen for den svenske strategien og utbredelsen av entreprenørskap i skolen. Hun viste også tØFil forskningen som er gjort i Sverige på området. Det var veldig spennende å se både likheter og ulikheter i hvordan man arbeider med entreprenørskap i det norske og svenske utdanningssystemet.

Her kan du laste ned rapportene som så langt er publisert i følgeforskningen til NIFU og ØF:

Spilling, O. & Johansen, V. (2011). Entreprenørskap i utdanning: perspektiver og begreper.

Johansen, V. & Schanke, T. (2011). Entreprenørskap i grunnopplæringen – Status 2010.

Bjørnåli, E., Støren, L.A. & Henaug, I. (2011). Entreprenørskap i høyere utdanning – en kartlegging av omfang og innhold.

Kårstein, A. & Spilling, O. (2012). Midtveisevaluering av handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen.

Johansen, V. & Mathisen, T. (2012). Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål.