kart

Kartlegginga viser at det på landsbasis foregår en del interkommunalt plansamarbeid, men at dette i liten grad er retta mot formaliserte oppgaver etter plan- og bygningsloven. Når det gjelder utarbeiding av felles plandokumenter, viser funnene først og fremst eksempler på samarbeid om arealplanlegging. Eksemplene på utarbeiding av felles kommuneplaner samfunnsdel eller felles kommunal planstrategi er derimot få.

Forskerne har også registrert at kommunene gjennomgående får relativt liten støtte fra overordna nivå i forbindelse med det interkommunale plansamarbeidet. Dette gjelder både fra fylkesnivå og fra departementsnivå. Overordna nivå er positive til interkommunalt plansamarbeid, men det gjøres lite konkret for å stimulere til samarbeid eller for å styrke plankompetansen i distriktskommunene.