gruppe

(Copyright: Fotograf Katrine, Lillehammer)

Østlandsforskning (ØF) er et oppdragsbasert samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med hovedsete i Lillehammer. ØF har også virksomhet i Hamar. Ved inngangen til 2012 hadde ØF totalt 33 ansatte, hvorav 30 forskere med høyere grads utdanning innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, landbruks- og ingeniørfag. Seks ansatte har professorkompetanse, ytterligere 10 forskere har doktorgrad, mens to andre er i doktorgradsutdanning. Forskningsmiljøet er tverrfaglig og staben har lang erfaring fra oppdragsforskning. Selskapsinformasjon om Østlandsforskning AS finner du her.

ØF arbeider årlig på nærmere 100 ulike prosjekter som spenner fra langsiktige forskningsprosjekter til forskningsbaserte utredninger, evalueringer og rådgivning. Eksempler på langsiktig programforskning finansiert av NFR er Sykefraværsprosjektet 2009-2010 og Fjellforskningsprosjektet 2011-2014. I tillegg kommer det vi kaller brukerstyrte prosjekter. Det betyr at Norges forskningsråd og/eller andre finansieringskilder delfinansierer forsknings- og utviklingsprosjekter som gjennomføres av ØF i nært samarbeid med brukerne i prosjektet, som for eksempel i programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Innlandet.

Hoveddelen av forskningen vår er rent oppdragsbasert. Det betyr at vi konkurrerer om oppdrag som lyses ut av departementer, direktorater, fylkeskommuner, kommuner, næringslivsaktører og organisasjoner.  I 2011 hadde ØF oppdrag for i alt 12 ulike departementer og/eller deres underliggende etater og for åtte ulike fylkeskommuner, foruten en rekke kommuner og organisasjoner.

Østlandsforskning ledes av konstituert direktør Tor Arnesen, men den faglige virksomheten er organisert i to hovedområder som ledes av hver sin forskningsleder:

  • Regional- og næringsforskning (RN) med hovedvekt på reiselivs – kultur- og opplevelsesnæringer, naturressursbaserte næringer, fjellpolitikk og klassiske regionale analyser (befolkning, flytting, pendling, sysselsetting, næring, klynger, innovasjon, infrastruktur med mer). Forskningsleder er Merethe Lerfald.
  • Velferds-, organisasjons- og kommunalforskning (VOK) med hovedvekt på helsetjenester i distriktene, barn og unge, oppvekst og kompetanseutvikling, entreprenørskap i opplæringen og mangfold i organisasjoner, herunder flere prosjekter for Forsvaret. Forskningsleder er Trude Hella Eide.

I tillegg driver begge grupper med evalueringer, herunder følgeevaluering og bistand til egenevaluering.

Forskningen formidles dels gjennom rapporter og notater i egen skriftserie og dels gjennom vitenskapelige artikler, andre typer fagartikler, bokkapitler, eksterne rapportserier og konferansepaper. Våre ansatte holder også mange populærvitenskapelige foredrag, både i og utenfor regionen, de skriver kronikker i lokal og nasjonal presse og de representerer og fremmer Innlandets interesser i nasjonale råd og utvalg.

ØF har samarbeidsavtaler med Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Hedmark, NINA og Centrum for forskning om regional utveckling ved Karlstads Universitet og deltar i samarbeidsprosjekter med en rekke forskningsinstitusjoner. Bare i 2011 gjaldt dette i alt 18 ulike norske forskningsinstitusjoner og 17 utenlandske. ØF mottar basisbevilgning fra Norges Forskningsråd og denne har siden 1986 vært supplert med fylkeskommunale kompetanse- og utviklingstilskudd for å ivareta regionale interesser i instituttets faglige satsinger, kompetanseutvikling og formidlingsvirksomhet.