Vigdis Mathisen Olsvik

Vigdis Mathisen Olsvik har magistergrad i sosiologi fra Universitetet i Tromsø med tilleggsfagene historie og fransk, samt Ph.D. studier ved Syracuse University, USA og  NTNU, Trondheim. Hun har vært ansatt ved Østlandsforskning siden 1986. Tidligere arbeidspraksis omfatter stillinger som undervisningsassistent ved Syracuse University og forskningsassistent ved Institutt for Fredsforskning. I perioden 2007 - 2009 hadde hun et engasjement ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hennes fagområde er velferdstjenester med vekt på helse- og sosialtjenester, barn og unges oppvekstvilkår og forskning om funksjonshemming med fokus på vold og kvinner. Hun har lang erfaring med bruk av kvalitative metoder, samt evalueringer, brukerundersøkelser og kartlegginger.

Publications

Vigdis Mathisen Olsvik har 50 publikasjoner på ostforsk.no.

Kartlegging UH-institusjonenes organisering for digitalisering av utdanningen

Dette prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Norgesuniversitet. Notatet bringer resultater fra kartleggingen av UH-institusjonenes organisering for digitalisering av utdanningen. Grunnlaget for notatet er en spørreundersøkelse angående organisering av støttefunksjoner for digitalisering av utdanningen. Undersøkelsen...

Idealer og virkeligheter. Mangfold i Forsvaret. Sluttrapport fra prosjektet Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse i Forsvaret, 2011-2014

Rapporten presenterer funn fra tre delprosjekter innenfor studien «Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse i Forsvaret». De tre delprosjektene har tatt for seg «Sosialisering ved krigsskolene», «Veien til høyere militære stillinger» og «Yngre kvinnelige offiseres karriereveier»....

Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse. Et forprosjekt om strukturer, prosesser og forståelser av mangfold i Forsvaret

Denne rapporten baserer seg på et forprosjekt om rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse. Prosjektet er gjennomført på oppdrag av Forsvarsdepartementet og har sin opprinnelse i oppfølgingen av Stortingsmelding 36: Økt rekruttering av kvinner til Forsvaret...

Forskernettverk for kjønnsperspektiver i forskning om funksjonshemming. Erfaringer fra det nordiske nettverket ”Gender and Disability” og planer for etablering av et norsk forskernettverk.

Rapporten oppsummerer erfaringene fra det nordiske forskernettverket ”Gender and Disability”, samt status på forskningsfeltet og drøfter behovet og planene for et tilsvarende norsk forskernettverk. Studien bygger på intervjuer med lederne av nettverket, samt et utvalg...

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser. En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser

Dette notatet presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse om omfanget av vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser, hvor hovedrespondentene var et utvalg av medlemmer i Norges Handikapforbund. Resultatene viser bl.a. at kvinner...

Brukerundersøkelse ved Gjøvik bibliotek

Rapporten omhandler resultatene fra en brukerundersøkelse som ble foretatt ved Gjøvik bibliotek senhøsten 1998. Den viser bl.a. At Gjøvik bibliotek har en bredt sammensatt brukergruppe, men med en relativt stor andel av brukere under 25...

Evaluering av

"Åpen bok" eksamen innebærer at stort sett alle hjelpemidler er tillatt brukt under eksamen. I 1995 fikk SUE i oppdrag å utprøve "Åpen bok" eksamen i grunnkursene økonomi og informasjonsbehandling og mekaniske fag, samtidig som...

Underveisevaluering av forprosjektet

Hovedinntrykket av forprosjektet er meget bra, men det hefter fortsatt en del usikkerhet med en del prosjekter og tiltak. På den ene siden tar prosjektene opp aktuelle og relevante problemstillinger sett i forhold til fylkestingets...