Rapporten oppsummerer erfaringene fra det nordiske forskernettverket ”Gender and Disability”, samt status på forskningsfeltet og drøfter behovet og planene for et tilsvarende norsk forskernettverk. Studien bygger på intervjuer med lederne av nettverket, samt et utvalg av nettverksdeltakere og på dokument- og litteraturstudier. Det nordiske nettverket har fungert som et løst og uformelt nettverk. Det har først og fremst oppnådd å synliggjøre fagfeltet gjennom publikasjoner og egne sesjoner på NNDR- konferansene. I tillegg har nettverket rekruttert nye forskere på fagfeltet. Rapporten konkluderer med at det er behov for et norsk nettverk for kjønnsperspektiver i forskning om funksjonshemming, både pga av temaets relevans, viktige forskningsspørsmål, viktige metodiske tilnærminger og etiske spørsmål, samt behov for større forskningsmessig aktivitet på området. Planene for et slikt norsk forskernettverk omfatter nettverksmøter med kompetanseoppbygging og miljøbygging, samt formidling i form av nettsider, bokprosjekt og avslutningskonferanse.

Order Report

Forskernettverk for kjønnsperspektiver i forskning om funksjonshemming. Erfaringer fra det nordiske nettverket ”Gender and Disability” og planer for etablering av et norsk forskernettverk. | (report no. 200512)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X