Svein Erik Hagen

Svein Erik Hagen er utdannet siv.ing. (NTH) med hovedvekt på økonomi og planleggingsfag. Hagen har i Østlandsforskning arbeidet med et bredt spekter av problemstillinger innen områdene næringsutvikling og regional utvikling, arbeidsmarked og befolkningsutvikling. Tidligere arbeidserfaring er fra universitet/høgskole og offentlig forvaltning.

Publications

Svein Erik Hagen har 79 publikasjoner på ostforsk.no.

Industriutvikling i Gudbrandsdalen

Notatet beskriver i grove trekk de siste 25 års sysselsettingsutvikling i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen og noe mer detaljert utviklingen i industriarbeidsplasser. Videre sees det på næringsstrukturen i Gudbrandsdalen og industriens betydning som sysselsetter i regionen....

Full City og reiselivet

Full City forulykket med utslipp av 300 tonn bunkersolje nær land utenfor Bamble kommune 31. juli 2009. Denne rapporten er en underveisrapport i arbeidet med å undersøke økonomiske konsekvenser for reiselivet med tilknyttede næringer (handel,...

Regional plattform – Fjellregionen

Dette er en delrapport fra prosjektet "Regional nærings- og handelsanalyse for Fjellregionen". Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Østlandsforsking og Norsk institutt for by- og regionforskning. I første del av rapporten ser vi på befolkningsutvikling, flytting,...

Lysgårdsbakkene hoppanlegg

Grunnlaget for denne rapporten er et oppdrag for Lillehammer Olym-piapark. Målsettingen med prosjektet har vært å drøfte kommersiell utvikling og produktutvikling i hoppanlegget. Det er et mål for Olympia-parken å utvikle nye, og forbedre eksisterende...

Kulturminner og verdiskaping

I rapporten drøftes metoder for å kartlegge verdiskaping knyttet til kulturminner. For Statsbygg er det viktig med metoder som dokumentere verdiskaping på tre nivåer: a) Statsbyggperspektivet - det skal skapes verdier for Statsbygg som bedrift,...

Statlige utgifters geografi i 2005

Tilnærmet alle former for statlig politikk, både finanspolitiske, pengepolitiske, handelspolitiske og ulike reguleringer, har en regional dimensjon og påvirker dermed regional utvikling. I denne rapporten analyseres finanspolitikkens regionale betydning. Analysen baseres på en fullstendig kommunefordeling...

Østerdalene. Sluttrapport fra forskningsprosjektet ”Bortafor Ånestadkrysset. En studie av regional utvikling i Indre Østlandet.

Områdeanalysen beskriver regionale utviklingsprosesser i samspill med offentlig planlegging og politikk i 18 kommuner i Hedmark fra midten av 1960-tallet fram til i dag. Området har problemer og utfordringer knyttet til spredt bosetting og uttynning...

Kriterier for kommuneinndeling.

Utgangspunktet for denne utredningen er Christiansen-utvalgets innstilling ,NOU 1992:15 ”Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring”. I utredningen gjennomgås og vurderes de kriteriene og prinsippene for kommuneinndeling som Christiansenutvalget la til grunn i sin...

Til himmels med Gardermoen? – En analyse av nærings- og bosettingsmessige effekter og muligheter for Hamar- og Glåmdalsregionen av relokaliseringen av hovedflyplassen til Gardermoen

I denne rapporten analyseres effektene og muligheter for næringsutvikling og bosetting i Hamar- og Glåmdalsregionen som følge av relokalisering av hovedflyplassen til Gardermoen. Effekt- og mulighetsanalysen bygger på relativt omfattende statistikkanalyser av sentrale utviklingstrekk inen...

Pendling i Hedmark

Notatet er delt i to: Kapittel 1 er en analyse av pendlingen mellom de fire regionene i Hedmark (Hamarregionen, Glåmdalsregionen, Sør-Østerdalsregionen og Nord-Østerdalsregionen), og mellom disse regionene og områdene utenfor fylket. Området utenfor fylket er...

Servicenæringer til besvær

Ny utgave av ØF-rapport nr. 30/1991. Dette er en bearbeidet utgave av en forskningsrapport, skrevet på oppdrag fra Forskningsrådet for anvendt samfunnsforskning. Prosjektet het Service og regional utvikling, som var en del av NORAS forskningsgprgram...

Mål og resultater i fylkesplanleggingen

I notatet presenteres mål- og resultatstyring slik det er framstilt i vegledere for stat og kommuner. Deretter diskuteres spesielle problemer knyttet til målstyring og resultatvurdering i offentlig sektor. Til slutt drøftes mulighetene for å ta...

Næringsutvikling i Hurum

Prosjektet har vært finansiert av Luftfartsverket, Hurum-prosjektet. Faglig har prosjektet vært knyttet til Hurum kommune. Kapittel 1 er en grov analyse av befolknings- og næringsutviklingen i Hurum. Kapittel 2 oppsummerer synspunkter som kom fram gjennom...

Strategisk næringsplanlegging i kommuner.

Dette er sluttrapporten fra prosjektet "Langsiktig strategisk næringsplanlegging i kommunene" som er gjennomført i forbindelse med kommuneplanleggingsprogrammet til Kommuenes Sentralforbund og Miljøverndepartementet. I rapporten drøftes forholdet mellom kommune og næringsliv, aktuelle metoder for strategisk næringsplanlegging...

Langsiktig strategisk næringsplanlegging – Ringebu.

Prosjektet er en del av utviklingsprogrammet for kommuneplanlegging. Ringebu er en av prøvekommunene i programmet. I rapporten drøftes hvordan strategisk planlegging kan anvendes i kommunens arbeid med næringsutvikling. Det er gitt en kort analyse av...