Morten Ørbeck

Morten Ørbeck er forskningsleder ved Østlandsforsknings Hamarkontor. Han er utdannet sosialøkonom ved Universitetet i Oslo og kom til Østlandsforskning i 1993 fra Finansdepartementet der han hadde arbeidet med økonomiske analyser knyttet til den indirekte beskatning, siden 1991 som underdirektør og seksjonsleder. Han var ØF-direktør 1999-2000 og 2006-2013 og forskningsleder med ansvar for reetablering og utvikling av ØFs Hamarkontor 2001-2006 og siden juni 2013. Han har som forsker i hovedsak arbeidet med miljø- og energipolitiske problemstillinger, skogbaserte næringer og bioenergi, regional utvikling i bredt og grenseregionale analyser Sverige-Norge) og han har ledet flere store forskningsprosjekter.

Publications

Morten Ørbeck har 52 publikasjoner på ostforsk.no.

Befolkning, næringsliv og utviklingstrekk i Hamar – Innspill til strategisk næringsplan for Hamar

Denne rapporten er ment som en del av beslutningsgrunnlaget for rullering av Hamar kommunes næringsplan, og er som planen organisert gjennom 7 ”pilarer”: Befolknings- og næringslivsvekst; urtigere kommunikasjoner; Regionsenter; Urbanisering og fortetting av sentrum; Næringsklynger...

Energistatus i Innlandet

På oppdrag fra Eidsiva Energi AS er det utarbeidet en energistatus for Innlandet. Denne energistatusen skal være med å danne et grunnlag (baseline) for å måle effektiviteten i de programmene/prosjektene som Energiråd Innlandet (EI) skal...

Statlige utgifters geografi i 2005

Tilnærmet alle former for statlig politikk, både finanspolitiske, pengepolitiske, handelspolitiske og ulike reguleringer, har en regional dimensjon og påvirker dermed regional utvikling. I denne rapporten analyseres finanspolitikkens regionale betydning. Analysen baseres på en fullstendig kommunefordeling...

Innovasjonshus Hamar – Et forprosjekt

Dette forprosjektets formål har vært å bedre kunnskapsgrunnlaget om hvorfor og hvordan et Innovasjonshus kan bedre samordning og kunnskapsoverføringer for å fremme næringsutviklingsarbeidet og verdiskapingen i Hedmark. I dette notatet beskriver vi teorier for samlokalisering...

Østerdalene. Sluttrapport fra forskningsprosjektet ”Bortafor Ånestadkrysset. En studie av regional utvikling i Indre Østlandet.

Områdeanalysen beskriver regionale utviklingsprosesser i samspill med offentlig planlegging og politikk i 18 kommuner i Hedmark fra midten av 1960-tallet fram til i dag. Området har problemer og utfordringer knyttet til spredt bosetting og uttynning...

Statlig budsjettpolitikk og regional utvikling

Denne rapporten gir kvantitative analyser av hvordan viktige deler av statsbudsjettets fordeler seg etter mottakerkategori, politikerområde og kommune/region. Videre analyseres den rolle disse statlige pengestrømmene spiller for den lokale inntektsskapingen, herunder for innbyggernes disponible inntekt...

Til himmels med Gardermoen? – En analyse av nærings- og bosettingsmessige effekter og muligheter for Hamar- og Glåmdalsregionen av relokaliseringen av hovedflyplassen til Gardermoen

I denne rapporten analyseres effektene og muligheter for næringsutvikling og bosetting i Hamar- og Glåmdalsregionen som følge av relokalisering av hovedflyplassen til Gardermoen. Effekt- og mulighetsanalysen bygger på relativt omfattende statistikkanalyser av sentrale utviklingstrekk inen...

Skogbaserte næringer i nasjonalregnskapsstatistikken

Dette notatet drøfter datagrunnlaget, aktuelle variable og alternative presentasjonsmåter ved bruk av nasjonalregnskapsstatistikk i analyser av skognæringenes sysselsettings-, verdiskapings- og lønnsomhetsutvikling. De relevante data og utviklingstrekk blir også presentert for perioden 1978-1997, for noen variable...

Miljøavgifter på drikkevareemballasje

I rapporten drøftes det faglige grunnlaget for miljøavgifter på drikkevareemballasje samt behovet for endringer i dagens avgiftssystem. Som bakgrunn gis det en beskrivelse og vurdering av utviklingstrekk og nåsituasjon når det gjelder bruken av drikkevareemballasje,...

Skogflis til energiformål.

I denne rapporten gis det en kritisk drøfting av de mest sentrale faktorer av betydning for skogbrukets mulighet som leverandør av skogsflis til energiformål. Innledningsvis gis det en oversikt over virkesressursene og dagens utnyttelse. Videre...

Bioenergi i treforedlingsindustrien.

Treforedlingsindustrien er en stor forbruker av trevirke som genererer, og selv energiutnytter, betydelige mengder brennbare bioprodukter. Denne utredningen gir en statusbeskrivelse vedrørende tilgang, energiutnytting, annen anvendelse samt depoering av næringens bi-/avfallsprodukter. Videre gis en drøfting...

Myndighetenes rolle i spredning av energieffektiv teknologi

Notatet gir en avgrenset drøfting av enkeltbedrifters enøkarbeid med hovedvekt på informasjons- og investeringsadferd, basert på en empirisk studie av 7 bedrifter innenfor sagbruks- og støperibransjen. Notatet inngår i et prosjekt om myndighetenes rolle innen...