Katrine Gløtvold-Solbu

Katrine Gløtvold-Solbu er forsker 3 ved Østlandsforskning. Hun har en master i samfunnsøkonomi ved NTNU fra 2007, med fordypning i empirisk makroøkonomi. Gløtvold-Solbu har etter endt utdanning arbeidet som økonomirådgiver i Trondheim kommune, hvor hun jobbet med budsjett- og regnskapsrådgiving på barnehageområdet og oppfølgning av ulike tilskuddsordninger. Hun har i tillegg erfaring med regional-, kommunal- og næringsøkonomiske analyser og da spesielt innenfor temaene grensependling, regionforstørring, bredbåndsutbygging basert på kvantitative data og utarbeidelse og gjennomføring større spørreundersøkelser.

Publications

Katrine Gløtvold-Solbu har 18 publikasjoner på ostforsk.no.

Kommunereform. Kommuner i Nord-Østerdal. Rendalen, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Os

Rapporten belyser kommunereform for kommunene i Nord-Østerdal med bakgrunn i ekspertutvalgets kriterier. Beslutningsgrunnlaget bygger på tilgjengelig statistikk, kommunens egenvurderinger, en spørreundersøkelse og intervjuer med nøkkelpersoner. I tillegg til konsekvensene ved dagens struktur, belyses økt interkommunalt...

Befolkning, næringsliv og utviklingstrekk i Hamar – Innspill til strategisk næringsplan for Hamar

Denne rapporten er ment som en del av beslutningsgrunnlaget for rullering av Hamar kommunes næringsplan, og er som planen organisert gjennom 7 ”pilarer”: Befolknings- og næringslivsvekst; urtigere kommunikasjoner; Regionsenter; Urbanisering og fortetting av sentrum; Næringsklynger...

Regionale partnerskap – positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring. En evaluering av partnerskapsinstituttet i Oppland.

Rapporten viser resultater fra evalueringen av partnerskapsinstituttet i Oppland. Metoder som er benyttet er intervjuer, spørreundersøkelse, teori- og dokumentstudier. Spørreundersøkelsen har gått bredt ut, mens det er gjennomført case-studier i Hadelandsregionen, Gjøvikregionen og Midt- Gudbrandsdal....