«Du må faktisk jobbe på NAV, for å skjønne hvordan du skal gå på NAV» – En følgeforskning av prosjektet Best på aktivitetsplikt i Gjøvikregionen

Denne rapporten bringer resultatene fra følgeforskningen av prosjektet «Best på aktivitets-plikt i Gjøvikregionen». Prosjektet handler om utprøving av en modell for brukermedvirkning, hvor formålet er å utvikle et godt tilbud til unge sosialhjelpsmottakere som er omfattet av aktivitetsplikten i Gjøvikregionen. Det er funnet tre hovedtyper av effekter som er oppnådd med brukermedvirkning og samskaping i… Les mer »

Evaluering av kompetanseaktiviteter i NAV Innlandets prosjekt «Arbeid først – understøttet av pålitelig forvaltning»

Prosjektet «Arbeid først – understøttet av pålitelig forvaltning» hadde til hensikt å styrke NAV – veilederes kompetanse i pålitelig forvaltning i oppfølging og veiledning av søkere og mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) ved å gjennomføre kompetanseaktiviteter. Hensikten med evalueringen var å redegjøre for effekten av kompetanseaktiviteter på NAV-veiledernes opplevelse av sin kompetanse og myndighet i forvaltning… Les mer »

På leting etter trygghet: Integrering av LHBTIQ+-flyktninger i Norge

Denne rapporten presenterer resultatene fra et forskningsprosjekt etter initativ fra Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Prosjektets hensikt har vært å fremskaffe forskningsbasert og oppdatert kunnskap, som kan bidra til trygg integrering av LHBTIQ+ personer med fluktbakgrunn i Norge. Oppdraget er løst som en kvalitativ studie hvor det er gjennomført femten dybdeintervjuer med flyktninger som identifiserer seg som… Les mer »

Karriere Sogn og Fjordane – En evaluering av partnerskap for karriereveiledning

Denne rapporten er gjennomført på oppdrag fra Sogn og Fjordane fylkeskommune og er en evaluering av «Prosjekt Karriere Sogn og Fjordane» Formålet med rapporten er å danne et kunnskapsgrunnlag for videre diskusjon om fremtidig organisering av karriereveiledningstjenesten. Vi har gjennomført en evaluering som belyser hvordan ulike aktører har opplevd at partnerskapet har fungert, samt deres… Les mer »

Partnerskap – eller løse forbindelser? Vurderinger av fylkesvise partnerskap for karriereveiledning

Rapporten bringer resultater fra en studie gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Vox. Alle fylkeskommuner har mottatt statlige midler for å etablere og utvikle fylkesvise Partnerskap for karriereveiledning. Del 1 av denne studien er en kartlegging av partnerskapene (ØF-notat nr. 12/2010). I Del 2 (denne rapporten) er det foretatt intervjuer og spørreundersøkelse for å få… Les mer »

Partnerskap for karriereveiledning – en kartlegging og evaluering

Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og omhandler de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning. Formålet med notatet er å redegjøre for de ulike partnerskapene. Slik får man en samlet fremstilling av partnerskapene i fylkene. Kartleggingen danner et grunnlag for et videre evalueringsarbeid som skal utføres våren 2011.