Per Olav Lund

Per Olav Lund arbeider mest med økonomiske analyser av privat og offentlig sektor. Han inngår i teamet som arbeider med Norges Banks regionale nettverk. Her intervjues private og offentlige organisasjoner årlig, og kunnskapsgrunnlaget brukes av Norges Bank til bla. pengepolitiske beslutninger. Som prosjektleder for EU Nettverk Innlandet koordinerer Per Olav regionens satsing på økt regional deltakelse forskningsprosjekter finansiert av EUs forskningsprogram Horizion 2020. Utover dette er Per Olav arbeidsfelt analyser av kommunesektorens økonomi og tjenesteyting, samt at han underviser i økonomi og kvalitetsutvikling/ kvalitetsledelse i Helselederutdanningen Han hat lang erfaring fra kommune og sykehussektoren, bl.a. som rådmann og økonomisjef i kommunesektoren og økonomidirektør i sykehussektoren. Av utdanning er Per Olav siviløkonom fra BI med spesialisering innenfor anvendt organisasjon og virksomhetsutvikling, han har også en master i offentlig ledelse fra Høgskolen i Hedmark.

Publications

Per Olav Lund har 19 publikasjoner på ostforsk.no.

Telma Kongsvinger – Samfunnsnytte og kostnader

Denne rapporten undersøker samfunnsøkonomiske virkninger av telemedisinprosjektet Telma i Kongsvinger kommune. Telma Kongsvinger er et pilotprosjekt der om lag 20 pasienter deltar. Virkningene som belyses i rapporten er delt inn i tre områder: innbyggerperspektiv, da...

Kommunereform. Kommuner i Nord-Østerdal. Rendalen, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Os

Rapporten belyser kommunereform for kommunene i Nord-Østerdal med bakgrunn i ekspertutvalgets kriterier. Beslutningsgrunnlaget bygger på tilgjengelig statistikk, kommunens egenvurderinger, en spørreundersøkelse og intervjuer med nøkkelpersoner. I tillegg til konsekvensene ved dagens struktur, belyses økt interkommunalt...

Skolestruktur i Hamar kommune

Østlandsforskning har på oppdrag fra Hamar kommune utredet dagens skolestruktur med fokus på befolkningsutvikling, elevtallsutvikling, økonomiske rammebetingelser, skolenes økonomi og skolens samfunnsmessige plass i lokalsamfunnene. Rapporten skal utgjøre et kunnskapsgrunnlag for kommunens rullering av strategiplanen...

Sosialhjelp i Hamarregionen

Denne rapporten sammenstiller kunnskap om sosialhjelpsområdet i Hamarregionen i Hedmark. Arbeidet med rapporten utgjør fase 1 av «Prosjekt økte sosialhjelpsutgifter», og er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. Hensikten med prosjektet er...