Rapporten går igjennom tilgjengelig statistikk for å belyse en del av de relevante konsekvensområdene i forbindelse med kommunereformen. Resultatene tar sikte på å ta fram et beslutningsgrunnlag for aktuelle nye kommunealternativer.Rapporten belyser befolkningsstruktur og –utvikling, pendling og flytting, interkommunalt samarbeid, mm.. Næringsstruktur og næringsutvikling utgjør viktige forutsetninger for vekst, og analyseres særlig grundig.Fritidsboliger omhandles særskilt. I ni av de 12 kommunene som behandles er det flere fritidsboliger enn helårsboliger, og disse genererer en stor andel av deltidsinnbyggere. Også omregnet til helårsekvivalenter utgjør disse et betydelig befolkningstilskudd.

Seks alternative kommunekonstellasjoner i Valdres, Sør- og Midt-Gudbrandsdalen beskrives, én i Valdres og fem i Gudbrandsdalen.

Prosjektnummer: 1243

Order Report

Funksjonelle samfunnsområder. Innspill til kommunereformarbeidet i Oppland. | (report no. 201503)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 210,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X