Rapporten gir innledningsvis en beskrivelse av status og utviklingstrekk både for norsk bioenergibruk og for norsk trelastindustri og dens energibruk. Deretter redegjøres det for produksjon og egenbruk av trelastindustriens biprodukter og for nåværende eksterne anvendelser og priser. På grunnlag av en drøfting av markedsforholdene for de ulike biproduktene vurderes hvilke brenselpriser eventuelle nye energibrukere vil måtte være villig til å betale for at betydelige biproduktkvanta skal bli frigjort til eksterne energiformål. Disse prisene blir så vurdert opp mot prisen på olje og elektrisitet. Avslutningsvis gis det er gjennomgang av et utvalg realiserte og urealiserte bioenergiplaner som munner ut i en drøfting av muligheter, hindringer og kritiske faktorer for økt bruk av bioenergi.

Order Report

Trelastindustrien som energiprodusent, -bruker og -leverandør | (report no. 199617)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X