Trelastindustrien som energiprodusent, -bruker og -leverandør

Rapporten gir innledningsvis en beskrivelse av status og utviklingstrekk både for norsk bioenergibruk og for norsk trelastindustri og dens energibruk. Deretter redegjøres det for produksjon og egenbruk av trelastindustriens biprodukter og for nåværende eksterne anvendelser og priser. På grunnlag av en drøfting av markedsforholdene for de ulike biproduktene vurderes hvilke brenselpriser eventuelle nye energibrukere vil… Les mer »

Norsk trebrensel til Sverige? – Norsk produksjon og anvendelse av trebrensler sett i lys av endringer i svenske virkemidler og markeder.

Med den satsing på energiomstilling som den svenske regjeringen har lagt opp til, spesielt på bioenergiområdet, er det stilt spørsmål ved hvorvidt, og i så fall hvordan, dette kan skape ringvirkninger inn i Norge. Denne rapporten gir en gjennomgang av hva som skjer på virkemiddel- og markedssiden i Sverige og drøfter på hvilke måter dette… Les mer »