Østlandet er preget av meget sterk befolkningsvekst, i hvert fall i sentrale områder. Notatet drøfter mulighetene for at denne veksten i større grad kan spres rundt på Østlandet. Vi ser her nærmere på lange linjer i befolkningsveksten på Østlandet og på hva som kan forventes av befolkningsutvikling i ulike deler av Østlandet iht. SSBs befolkningsfremskrivninger. Videre drøftes det mulighetsrommet for ytterligere befolkningsvekst utenfor Osloområdet som kan ligge i møtet mellom veldig sterk forventet vekst i Oslo-området og ny infrastruktur rundt Oslo, og hvilke næringsmessige muligheter som vil følge med for de som lykkes å tiltrekke seg flere innbyggere. Hovedhypotesen som drøftes er at man gjennom å gjøre seg attraktiv for tilflytting også vil bidra til næringsutvikling.

Order Report

Regionforstørring på Østlandet. Pendlingsbasert tilflytting og bosettingsbasert næringsutvikling | (report no. 201406)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X