Denne rapporten gir kvantitative analyser av hvordan viktige deler av statsbudsjettets fordeler seg etter mottakerkategori, politikerområde og kommune/region. Videre analyseres den rolle disse statlige pengestrømmene spiller for den lokale inntektsskapingen, herunder for innbyggernes disponible inntekt og kjøpekraft og for kommunens inntekter. Avslutningsvis kartlegges regionale hovedtrekk i nærings-struktur og næringsutvikling og hvordan dette kan ses i lys av statlige virksomheter og overføringer.

Order Report

Statlig budsjettpolitikk og regional utvikling | (report no. 200215)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: -170,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X