Notatet tar for seg sysselsetting og næringsstruktur, herunder klyngedannelser, i Innlandet. Med utgangspunkt i SSBs befolkningsframskrivinger drøftes framtidig tilgang på arbeidskraft. Til slutt presenteres noen grove beregninger/anslag på hvor mange arbeidsplasser Innlandet kan forventes å ha i 2030.

Order Report

Innlandet 2030: Næringsstruktur og næringsutvikling | (report no. 200708)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X