Rapporten drøfter om, og i så fall på hvilke områder, det kan være kostnadseffektivt å benytte regulering av arealbruken som et virkemiddel i miljøpolitikken, enten som alternativ eller som supplement til miljøavgifter og andre ordinære miljøpolitiske virkemidler. Hovedfokusert er lagt på transport- og energirelaterte utslipp til luft. Det er altså primært drøftet om det vil være kostnadseffektivt å utnytte de muligheter man har gjennom arealplanleggingen til å påvirke lokaliseringen av bolig-, nærings- og handelsområder slik at avstander, transportbehov og dermed omfanget av transportrelaterte utslipp reduseres, eller for å påvirke boligstørrelse og – type slik at energiforbruket og energirelaterte utslipp reduseres. Videre er det drøftet om det vil være kostnadseffektivt å søke å påvirke transportmønsteret slik at lokale transportrelaterte miljøulemper reduseres. Drøftingen har en sosialøkonomisk tilnærming og bygger i betydelig grad på miljøavgiftsutvalgets forslag til prinsipper for valg av virkemidler i miljøpolitikken.

Order Report

Arealplanlegging – et kostnadseffektivt virkemiddel i miljøpolitikken? | (report no. 199408)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X