Med den satsing på energiomstilling som den svenske regjeringen har lagt opp til, spesielt på bioenergiområdet, er det stilt spørsmål ved hvorvidt, og i så fall hvordan, dette kan skape ringvirkninger inn i Norge. Denne rapporten gir en gjennomgang av hva som skjer på virkemiddel- og markedssiden i Sverige og drøfter på hvilke måter dette kan påvirke norske biobrenselmarkeder i form av priser, tilgang, nasjonal anvendelse og eksport til Sverige. Som bakgrunn for drøftingen gir rapporten en relativt bred gjennomgang av energibildet i de to land, herunder utviklingstrekk og status i forbruks- og pris-/avgiftsstrukturen. Videre gis det er relativt bred omtale av norske trebrenselressurser, av hva som må til i form av priser for at disse ressursene skal bli tilgjengelige for brenselformål og av muligheten for lønnsom trebrenselutnyttelse i Norge. Rapporten gir også en bred omtale av det svenske trebrensemarkedet.

Order Report

Norsk trebrensel til Sverige? – Norsk produksjon og anvendelse av trebrensler sett i lys av endringer i svenske virkemidler og markeder. | (report no. 199806)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X