Norsk trebrensel til Sverige? – Norsk produksjon og anvendelse av trebrensler sett i lys av endringer i svenske virkemidler og markeder.

Med den satsing på energiomstilling som den svenske regjeringen har lagt opp til, spesielt på bioenergiområdet, er det stilt spørsmål ved hvorvidt, og i så fall hvordan, dette kan skape ringvirkninger inn i Norge. Denne rapporten gir en gjennomgang av hva som skjer på virkemiddel- og markedssiden i Sverige og drøfter på hvilke måter dette… Les mer »