En av hovedmålsetningene i den norske distriktspolitikken (i vid forstand) har i flere ti-år vært å jevne ut regionale forskjeller på en rekke områder. I stor grad har politikken lyktes i å frikople utvikling i sysselsetting, inntekt og materiell velferd fra struktur og utvikling i det lokale private næringsliv. Rapporten analyserer hvordan sammenhengene er for Hedmark. Rapporten viser at uansett om en bruker verdiskapning eller inntekt så ligger Hedmark under landsgjennomsnittet. Når det gjelder verdiskapning (i eget næringsliv) har Hedmark bare tre firedeler av landsgjennomsnittet mht. verdiskapning/BRP per innbygger. Korrigerer en for mekanismen som redistribuerer inntekt minsker forskjellen fra landsgjennomsnittet. I vår fremstilling, først til 12 prosent for bruttoinntekt per innbygger (halvering av forskjellen fra landsgjennomsnittet) og så til 9 prosent når en ser på disponibel inntekt som og tar høyde for statlige overføringer.

Order Report

FRA PLØYE TIL PLEIE Hedmark fra landbruk til tjenesteproduksjon | (report no. 200009)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 570,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X