Kristian Lein

Kristian Lein er Cand oecon. og har i Østlandsforskning hovedsakelig jobbet med regionale analyser, skog- og trenæringer, og med Norges Banks regionale nettverk Innlandet, samt ulike evalueringsoppdrag.

Publications

Kristian Lein har 36 publikasjoner på ostforsk.no.

Innlandet 2030: Infrastruktur

Notatet tar utgangspunkt i investeringer i infrastruktur og trafikkutvikling i Innlandet. Til tross for at trafikkveksten har vært sterkere enn landssnittet har Innlandet fått enn lavere andel av veibevilgningene enn hva andelen riksveier skulle tilsi....

Sjusjøen – nåtid og framtid. En utredning

Utredningen presenterer en analyse av Sjusjøen sin situasjon og posisjon som et sentrum i Ringsakerfjellet. De tema som behandles er Tilrettelegging; infrastruktur, trafikk, arealdisponering. Utvikling; hvor, hvordan og for hvem? Tiltak, disponering og tilbud som...

Evaluering av MERKUR

Stortinget har, over Nærings- og handelsdepartementets budsjett, bevilget til sammen 20 mill. kroner i tidsrommet 1995-97 til et kompetansehevingsprogram rettet mot nærbutikker i utkantene. Programmet har gått under navnet MERKUR: "Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikkane i...

Utlokalisering av eierskap fra Oppland

Prosjektet gir innsikt i hvordan endringer i lokaliseringen av eierskapet påvirker bedriftenes vitale funksjoner for lokale forhold. Teorigjennomgang og intervjusøkelse viser at bedriftsoppkjøp hovedsakelig går fra periferi til sentrum. Gitt at forholdene var slik at...

Naturlig importskjerming for kjøtt

Notatet har til formål å kartlegge den naturlige importskjermingen for kjøtt og kjøttvarer. I denne sammenheng inngår blant annet transport, etableringshindringer samt en eventuell verdsetting av en mulig forhøyet betalingsvillighet for norskproduserte kjøttvarer. Notatet tar...