Prosjektet gir innsikt i hvordan endringer i lokaliseringen av eierskapet påvirker bedriftenes vitale funksjoner for lokale forhold. Teorigjennomgang og intervjusøkelse viser at bedriftsoppkjøp hovedsakelig går fra periferi til sentrum. Gitt at forholdene var slik at bedriften var besluttet solgt, svarte de fleste intervjuede på spørsmål om utlokaliseringen av eierskapet kunne ha vært unngått benektende. Hovedårsakene til det var at det ikke fantes lokale alternative kjøpere med nødvendig kompetanse, kapital og bransjetilknytning. Undersøkelsen tyder på at lokale underleverandører av forretningsmessige tjenester som bank, revisjon, advokat og forsikring, taper markeder ved utlokalisering av eierskap. Endringer i det lokal inntektsgrunnlaget som følge av at eierskap flytter ut av kommunene er trolig relativt beskjeden på kort og mellomlang sikt. På lengre sikt kan imidlertid utlokalisering av eierskap bety mer for lokal skatteinngang via den måten næringsstrukturen og sysselsetting påvirkes av utviklingen. Avslutningsvis bedømmes muligheten for fortsatt utlokalisering av eierskap i Oppland: Det antydes også på hvilke områder innsatsen kan settes inn for å motvirke tendensen og lindre de uheldige effektene på lokal næringsutvikling av den

Order Report

Utlokalisering av eierskap fra Oppland | (report no. 199802)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X