Rolf Rønning

Rolf Rønning er cand.polit. med offentlig administrasjon (statsvitenskap) hovedfag. Siden 2000 er han professor i sosialpolitikk ved Høgskolen i Lillehammer, og han har vært professor II ved NTNU 2000-2008, og gjesteprofessor ved Karlstads universitet. Hovedforskningfelter har vært sosialhjelp og eldreomsorg. Han er tilknyttet Østlandsforskning som forsker og rådgiver innen kommunal og velferdsforskning.

Publications

Rolf Rønning har 19 publikasjoner på ostforsk.no.

Frivillighetens muligheter i eldreomsorgen

Denne rapporten handler om organiseringen av hjemmetjenesten/omsorgstjenesten. Den ser på ulike aktører som det formelle pleie- og omsorgsapparatet (offentlig/privat) og det uformelle omsorgsapparatet (familie, venner og frivillige organisasjoner). Rapporten bygger blant annet på individuelle intervjuer...

Mellomevaluering av Stange trygdemedisinske poliklinikk

Stange trygdemedisinske poliklinikk (STP) ble opprettet ved inngangen til 1996 for å arbeide med tidligintervensjon overfor langtidssjukmeldte med muskel- og skjelettlidelser. STP er en forsøksordning, i hovedsak finansiert av Rikstrygdeverket og Sosial- og helsedepartementet. Forsøket...

Longyearbyen – et rotasjonssamfunn

Rapporten er den første av 4 i en kartlegging av folks ønsker og ressurser i Longyearbyen. I denne delrapporten redegjøres for prosjektets bakgrunn, metodiske tilnærming, samt resultatene fra en ressurskartlegging blant alle over 18 år.

Sosialsentertjenesten i Oslo – og PUSO

Sosialsentertjenesten i Oslo kommune har gjennomført et større prosjekt (PUSO=Program for Utvikling av Sosialsentertjenesten i Oslo) med vekt på målstyring og interne data med en ekstern evaluering. Den foreliggende rapporten presenterer resultatene fra denne eksterne...

Kvalitet i eldreomsorgen i Lillehammer

Undersøkelsen bygger på 4 datasett fra Lillehammer kommune, hvor brukere, hjelpere og sektorpolitikere er blitt spurt om hva de legger i god kvalitet på den hjemmebaserte omsorgen. Brukerundersøkelsen bygger på representative utvalg fra 2 av...