Stortinget har, over Nærings- og handelsdepartementets budsjett, bevilget til sammen 20 mill. kroner i tidsrommet 1995-97 til et kompetansehevingsprogram rettet mot nærbutikker i utkantene. Programmet har gått under navnet MERKUR: “Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikkane i regionane”. Denne rapporten er en evaluering av de resultatene som er oppnådd i regi av programmet. Sentrale målsettinger for programmet har vært å øke butikkenes omsetning og lønnsomnt, gjennom økt kompetanse og etablering av tilleggsfunksjoner. Evalueringen viser at det er vanskelig å fastslå om butikkenes omsetning har økt som resultat av deltakelsen i MERKUR. Fortjenesteutviklingen i de deltakende butikkene er negativ. Målsettingene er i hovedsak nådd når det gjelder etablering av tilleggsfunksjoner. På den annen side er det vanskelig å vurdere effektene av programmet på disse feltene ettersom det er mange forhold som virker parallellt med deltakelsen i programmet. Deltakernes egne vurderinger av den nytten de har hatt av prosjektet peker imidlertid i positiv retning. Det er særlig utbytte knyttet til erfaringsutveksling, kollegialt og sosialt fellesskap mellom utkantbutikkene som betones, men utbyttet på de rent butikkfaglige områdene er også betydelige.

Order Report

Evaluering av MERKUR | (report no. 199805)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X