Denne undersøkelsen er en del av prosjektet ”Skogeierkommunika-sjon i en ny tid” som ble ledet av Mjøsen Skog i samarbeid med Viken Skog. Begge har en rekke kommunikasjonskanaler til disposisjon, slik som medlemsblad, hjemmeside, e-post og tekstmeldinger, samt annen skriftlig informasjon, hvor utfordringen er å skape en sammen-hengende og helhetlig kommunikasjonskjede. Medlemsbladene synes å ha en godt innarbeidet plass hos andelseierne som ikke syntes tiden var moden til å erstatte bladet med en elektronisk versjon. Hjemmesidene var ikke like kjent blant deltakerne, som behøver en introduksjonsperiode for å ta dem i bruk. E-post og sms blir mer og mer benyttet som kommunikasjonsmiddel, noe som gav skogeierne en sterkere tilknytting til skogeiersamvirket, samtidig som de bør brukes selektivt. Den skriftlige informasjonen om ungskogpleie og skogfondet hadde ikke nådd ut til alle deltakerne som etterlyste mer informasjon og mer individuell oppfølging på dette feltet. De yngre skogeierne etterspurte mer kunnskap og ønsket seg en opplæ-ringspakke tilpasset deres behov. Det samme gjorde de kvinnelige skogeierne som heller ikke hadde den nødvendige skogbrukskompetansen. En mer målrettet og helhetlig kommunikasjon fra samvirkets side kan både bidra til at skogeierne føler seg mer verdsatt og fremme deres tilhørighet og identitet som skogeiere.

Order Report

Skogeierkommunikasjon i en ny tid. Resultater fra fokusgruppeunder-søkelsen | (report no. 201108)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X