Informasjon gjennom sosiale nettverk. En evaluering av prosjekt

Rapporten er en evaluering av de forsøkene på informasjon gjennom sosiale nettverk, som prosjektet «Formidling og brukerkontakt» har satt i gang, for å bedre kontakten mellom kommunen og spesielle brukergrupper i Rendalen og i Åmodt. Spørsmålet som stilles er: Hva skal til for å få informasjon gjennom sosiale nettverk til å fungere? Evalueringen er basert… Les mer »

Å møte barn med respekt. – evaluering av et utviklingsarbeid i Inderøybarnehagen

Denne rapporten omhandler evaluering av prosjektet ”Kvalitet i relasjonsprosesser” i Inderøy kommune, 2002-2004. Utviklingsprosjektet har vært en prosessorientert kompetanseutvikling for personalet i private og kommunale barnehager i kommunen, med fokus på hvordan voksne kan praktisere anerkjennelse i relasjoner slik at ungenes sjølfølelse styrkes. I evalueringen er det innhentet erfaringer og resultater gjennom spørreundersøkelse til alle… Les mer »

Kunder som kilde til innovasjon. Om brukere, kommunikasjon og IKT i innovasjonsprosesser

Prosjektet ”Prokom Innovasjon” tar utgangspunkt i at bruker-produsent relasjoner er sentrale i utviklingen av ulike typer produkter og tjenester. Denne rapporten beskriver innovasjonsprosesser fra et praktisk og teoretisk perspektiv, med fokus på brukeres og kunders rolle. Empirien er fra 25 IKT og mediebedrifter i innlandet. Hovedtemaer er innovasjonsprosessens begreper, faser, formalisering og retning, og kontaktformer… Les mer »

Skogeierkommunikasjon i en ny tid. Resultater fra fokusgruppeunder-søkelsen

Denne undersøkelsen er en del av prosjektet ”Skogeierkommunika-sjon i en ny tid” som ble ledet av Mjøsen Skog i samarbeid med Viken Skog. Begge har en rekke kommunikasjonskanaler til disposisjon, slik som medlemsblad, hjemmeside, e-post og tekstmeldinger, samt annen skriftlig informasjon, hvor utfordringen er å skape en sammen-hengende og helhetlig kommunikasjonskjede. Medlemsbladene synes å ha… Les mer »

Kommunikasjon og konflikthåndtering. Følgeevaluering av prosjektet ”Trygghet i uvissheten – fredsundervisning ved norske asylmottak”

Nansen Fredssenters prosjektet ”Trygghet i uvissheten -fredsundervisning ved norske asylmottak” har omfattet en dialogbasert opplæring i temaer som kommunikasjon, identitetsforståelse, konflikt og konflikthåndtering. Prosjektets målgruppe har vært beboere og ansatte i asylmottak. Østlandsforskning fikk høsten 2010 oppdraget med å følgeevaluere prosjektet og har fulgt prosessen fram til juni 2011. Hensikten med følgeevalueringen har vært å… Les mer »