Tord Willumsen

Tord Willumsen er statsviter fra UIT – Norges Arktiske Universitet. Han har en bred fagkrets som spenner fra historie og religionsvitenskap til teologi og russisk språk og litteratur. Han snakker flytende russisk og tok i 2002 hovedfag i statsvitenskap på en oppgave om russisk offentlig forvaltning. Hans doktoravhandling er for tiden i sluttfasen, og har tittelen: «Ordførerroller: Lokalt politisk lederskap mellom institusjonelle rammer og lokal politisk kultur». Willumsen har vært ansatt på Høgskolen i Nesna der han jobbet med evaluering av forsøkene med direkte valg på ordfører og endret myndighet for ordfører på oppdrag fra kommunal- og Regionaldepartementet. Fra 2007-2015 var han ansatt på universitetet i Tromsø, først som stipendiat og deretter som universitetslektor og forsker. Han har blant annet undervist mye i kvantitativ forskningsmetode, men benytter også kvalitative metoder i sin egen forskning. Willumsens forskning har i stor grad sentrert rundt lokalpolitikk, politisk ledelse, valg og lokal administrasjon og ikke minst samspillet mellom politisk og administrativ ledelse på kommunenivå.

Publications

Tord Willumsen har 1 publikasjoner på ostforsk.no.

Kartlegging UH-institusjonenes organisering for digitalisering av utdanningen

Dette prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Norgesuniversitet. Notatet bringer resultater fra kartleggingen av UH-institusjonenes organisering for digitalisering av utdanningen. Grunnlaget for notatet er en spørreundersøkelse angående organisering av støttefunksjoner for digitalisering av utdanningen. Undersøkelsen...