Asbjørn Kårstein

Asbjørn Kårstein jobber med prosjekter innenfor entreprenørskap i utdanning. Kårstein er utdannet ingeniør (høgskolekandidat) fra Gjøvik ingeniørhøgskole (1991), cand.polit. med hovedfag i pedagogikk fra NTNU (1998), og PhD i tverrfaglige kulturstudier (Science and technology studies, STS) ved Senter for teknologi og samfunn, NTNU (2008). Titttelen på doktorgradsavhandlingen var «HyNor – den norske hydrogenveien? En studie av en stor tekno-politisk hybrid». Hans doktorgrad var finansiert gjennom NFR RENERGI-programmet, og tar for seg barrierene knyttet til implementering av alternative drivstoff. Her ble implementerings-prosjektet HyNor gjenstand for en kritisk evaluering. Både teknologiske og ikke-teknologiske barrierer ble tematisert. Ikke minst ble det gjennom prosjektet fremskaffet kunnskap om de involverte aktørenes interesser og hvordan disse var bestemmende for tilretteleggingen eller ikke. Kårstein var etter sin disputas ansatt som post.doc ved NTNU en periode, før han i 2009 ble engasjert som forsker ved NORUT Alta. Han har i perioden 2011-2015 hatt sitt ansettelsesforhold ved NIFU, før han på nytt skiftet arbeidsgiver i 2015. Han begynte da som gruppeleder ved Møreforskning avd. Volda. Kårstein har allsidig erfaring som oppdragsforsker, og vært involvert i en rekke søknads- og akkvisisjonsløp hos sine tidligere arbeidsgivere. Forskningsmetodisk er han en kvalitativt orientert forsker, men behersker også kvantitative metoder. Hans kompetanse- og interesseområde gjelder særlig: -Evalueringer og følgeevaluering, særlig innenfor skole/pedagogikk/utdanning. -Problemstillinger relatert til teknologi og utdanning/læring. -Mediepedagogikk og audiovisuelle medier. -Voksenes læring/livslang læring/arbeidslivslæring. -Entreprenørskap i opplæringen. -Innovasjon, særlig relatert til bærekraftig teknologiutvikling / fornybar energi. -Kunnskap, læring og samspillet kulturelle, sosiale og teknologiske faktorer i innovasjonsprosesser. Særlig kompetanse i å se på samspillet mellom kulturelle, sosiale og teknologiske faktorer i ulike sammenhenger – vekselvirkning / gjensidig forming. -Utvikling av «strategiske nisjer» relatert til «det grønne skiftet». -Teknologipolitikk – dvs. effektiv og hensiktsmessig styring av interaksjon mellom innovasjon, regulering, infrastruktur og demokratisk deltakelse. -Analyser av komplekse heterogene nettverk i forskjellige sammenhenger. -Kontroversstudier.

Publications

Asbjørn Kårstein har 7 publikasjoner på ostforsk.no.

Kartlegging UH-institusjonenes organisering for digitalisering av utdanningen

Notatet omhandler kartlegging av UH-institusjonenes organisering for digitalisering av utdanningen. Grunnlaget for notatet er en spørreundersøkelse angående organisering av støttefunksjoner for digitalisering av utdanningen. Undersøkelsen er rettet mot institusjonsnivået, fakultetsnivået/fagavdelingsnivået og ledelse av støttetjenester ved...