Dette underveisnotatet inneholder en beskrivelse av prosjektet ”Sammen om den gode skole” og de foreløpige resultatene fra den første fasen av evalueringen. Det beskriver bakgrunnen for prosjektet, sentrale og lokale målsettinger og målgrupper, igangsatte tiltak og planer om nye, organisering av prosjektene, samt vurderinger av de sentrale problemstillingene. De foreløpige resultatene viser at prosjektet til en viss grad har bidratt til å øke det skolepolitiske engasjementet, å øke kunnskapen om læreplanen og skolens utfordringer, samt å øke ansvaret for skolen blant politikere og i kommuneledelsen, men at prosjektet foran det siste driftsåret bør spisse målsettinger og tiltak mer direkte mot politikerne, slik at intensjonen med prosjektet kan innfris i enda større grad.

Order Report

Evaluering av prosjektet ”Sammen om den gode skole | (report no. 200204)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X