Skolens plass i kommunene – en undersøkelse av kommunal skolepolitikk og forvaltning

Undersøkelsen bygger på intervjuer med skolesjefer, rådmenn og politikere i perioden november 1995 til januar 1996, hvor de blant annet har blitt spurt om hvilke endringer de har sett på skoleområdet i forhold til endrede statlige rammebetingelser og hvordan dette har slått ut i den kommunale skolepolitikk – og forvaltning. Undersøkelsen prøver å gi et… Les mer »

Evaluering av prosjektet ”Sammen om den gode skole

Dette underveisnotatet inneholder en beskrivelse av prosjektet ”Sammen om den gode skole” og de foreløpige resultatene fra den første fasen av evalueringen. Det beskriver bakgrunnen for prosjektet, sentrale og lokale målsettinger og målgrupper, igangsatte tiltak og planer om nye, organisering av prosjektene, samt vurderinger av de sentrale problemstillingene. De foreløpige resultatene viser at prosjektet til… Les mer »

Evaluering av prosjektet ”Sammen den gode skole” i Buskerud

Utgangspunktet for prosjektet Sammen om den gode skole” var å fremme det skolepolitiske engasjementet i kommunene i Buskerud, med fokus på lokalpolitikerne og kommuneledelsen. Prosjektet har oppnådd en god måloppnåelse for fire av dem målsettingene, og særlig for den ene av de to målgruppene. I tillegg har prosjektet nådd ut til andre målgrupper og har… Les mer »