Østlandsforskning

No description in the author's profile.

Publications

Østlandsforskning har 138 publikasjoner på ostforsk.no.

Innlandet 2030: Kunnskapsmessig infrastruktur

Notatet gir først en kort oversikt over den kunnskapsmessige infrastrukturen i Innlandet og hvordan denne har utviklet seg i løpet av de siste tiårene. Etter dette drøftes faktorer som kan bli bestemmende for den framtidige...

Kvinner på flyttefot

I denne rapporten er flyttehistoriene til kvinner som har flyttet til en distriktskommune, eller som har flyttet fra en distriktskommune til en storby, beskrevet og analysert. Spesielt fokus er viet problemstillingen om hvorvidt en antatt...

Distriktsarbeidsmarkedet – segmentert og fleksibelt

Dette er den tredje rapporten fra prosjektet "Flyttemønstre og bygdekultur. Om kvinner på flyttefot og kvinners karrieremuligheter i distriktene". I denne rapporten konsentrerer vi oss om kvinners deltakelse og karrieremuligheter i det lokale arbeidsmarked. I...

Utdanning og flytting. En kartlegging av utdanningsnivå blant flyttere og bofaste i Nord-Gudbrandsdalen, Nord-Østerdalen og Gauldal-/Rørosområdet.

Rapporten kartlegger flyttestrømmer og flyttemønster i Nord-Gudbrandsdalen, Nord-Østerdalen og Gauldal-/Rørosområdet etter flytternes utdanningsnivå. Det er en bedring av flyttebalansen blant kvinner og menn med lav utdanning, men disse områdene rekrutterer stadig færre av de som...

Krepsepestutvalget. Årsrapport 1998.

Notatet gir status for krepsepestsituasjonen per utgangen av 1998. Videre redegjøres det for arbeidet med å re-etablere krepsebestandene i Glomma- og Haldenvassdraget gjennom utsettinger, og resultater fra årlig prøvefiske beskrives. Hittil er det satt ut...

Krepseutvalget. Årsrapport 1997.

Notatet gir status for krepsepestsituasjonen per desember 1997. Utettingene av kreps for å r-etablere krepsebestanden i Glomma- og Haldenvassdraget, samt resultater fra prøvefisket beskrives. Videre gis en oversikt over omfanget av dispensasjoner for krepsefiske.

Kvinner og bosetting i Nord-Gudbrandsdal

Formålet med rapporten har vært å framskaffe et kunnskapsgrunnlag om befolkningsutvikling i Nord-Gudbrandsdal og kvinners bostedspreferanser. Befolkningsutviklingen er belyst gjennom et såkalt livsløpsperspektiv, der flere årskull er fulgt gjennom en 20-års periode fra de var...

Krepsepestutvalget. Årsrapport 1996

Notatet gir status for krepsepestsituasjonen per desember 1996, og beskriver forsøkene med å re-etablere krepsebestanden i de pestrammede vassdragene. Videre gis en oversikt over omfanget av dispensasjoner for krepsefiske i 1996, og en samlet oversikt...

Fjernarbeid? Hva? Hvorfor? Hvordan?

Fjernarbeid er ofte kjennetegnet ved at arbeidet er geografisk atskilt fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, og at koordinering og kommunikasjon skjer ved hjelp av telekommunikasjon og datateknologi (telematikk). Det finnes mange beskrivelser av trender som peker på at...

Innføring av SPS ved Raufoss AS

Rapporten tar for seg innføringen av Statistisk Prosesstyring (SPS) ved Raufoss AS. SPS er et hjelpemiddel for å kunne styre produksjonsprosessene bedre slik at Null-feil kriteriet oppfylles. Rapporten tar for seg framgangsmåten, erfaringer og flere...

Uttynningssamfunnet

Det er grunn til å tro at betydelige deler av Norge kommer til å oppleve en demografisk uttynning i åra som kommer, særlig områder som ligger langt fra større sentra og har forholdsvis grissen bosetting...

Lanbrukets betydning i Stange og Rendal

Utviklinga i landbruket i Stange og Rendalen de siste 10-20 åra er analysert. Lokale ringvirkninger av landbruket er beregnet. Yrkesønsker, holdninger til omstilling, planer om alternative produksjoner, opp-/nedtrapping av drifta er vurdert med grunnlag i...

Teknologipolitikk i OECD-land

Rapporten gir en sammenstilling av erfaringer og modeller fro teknologipolitikk i OECD-området. Dette gir et bakgrunnsmateriale for NTNF's fortsatte satsing på programmer for teknologioverføring. Av viktige forhold kan nevnes kravet om en bredere strategi og...

Omstillinger i landbruket i Stange

En spørreundersøkelse blant garbrukerne i Stange kommune viser fortsatt vilje og evne til omstillinger. Bøndene viser imidlertid stor usikkerhet om hva som vil bli framtida for landbruket på Hedmarken. Usikkerheten er knyttet både til dagens...

Samarbeid skole – næringsliv i Buskerud

SNS-prosjektet ble gjennomført i perioden februar 1987 til september 1988. Prosjektets målsetning var å fremme samarbeidet mellom teknisk/merkantile skoler og små og mellomstore bedrifter i Buskerud. Et fåtall av de innsamlede samarbeidsoppgavene ble gjennomført i...