Notatet beskriver et enkelt opplegg for å overvåke krepsefangst og krepsebestand i Harasjøen, Stange kommune. Opplegget baserer seg på fangstoppgaver fra krepsefiskerne (retur av krepsekort) og prøvefiske med teiner før og etter krepsesesongen. Det ble solgt 52 krepsekort i 1995 og 68 i 1996. Total krepsefangst i 1995 og 1996 lå på henholdsvis 303 og 389 kg, noe som tilsvarer mellom 1.6-2.1 kg pr. hektar. Fangstinnsatsen var på mellom 4000-4400 teinenetter. Vi antar at Harasjøen kan tåle det dobbelte av fangsttrykket uten at beskatningen gir uønskede effekter. Vi anbefaler at det stimuleres til økt krepsing i Harasjøen gjennom salg av krepsekort, at overvåkingsopplegget som skisseres i notatet opprettholdes, at fangstsesongen og ikke kortsalget reduserer dersom beskatningen vurderes å være for høy, og at vannkvaliteten undersøkes med hensyn på forsuringsbelastning.

Order Report

Overvåking av krepsefangst og -bestand i Harasjøen, Stange kommune, Hedmark | (report no. 199707)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X