Personlig assistanse er en lovfestet velferdstjeneste i alle de nordiske landene. På avgjørende måter bryter den med de etablerte tjenestene i den nordiske velferdsstaten. Gjennom sin vektlegging av brukerstyring representerer personlig assistanse en kvalitativ nyskaping i forhold til offentlige velferdstjenestene. Ordningen representerer videre en utvikling av nye organisasjonsformer for tjenesteyting og mer fleksibel ansetelses- og arbeidsforhold for tjenesteyterene. Rapporten gir en nærmere redgjørelse for ordningen og hvilke ideologiske strømninger som ligger bak den. Det gis deretter relativt utførlige fremstillinger av personlig assistanse i de ulike nordiske landene. Avsluttningsvis diskuteres personlig assistanse i en mer generell velferdspolitisk ramme. Et sentralt spørsmål i den forbindelse vil være hvilke konsekvenser den eventuelt vil kunne ha for utformingen av den nordiske velferdspolitikken mer generelt.

Order Report

Personlig assistanse for funksjonshemmede i Norden. En sammenliknende studie av ordningen i Danmark, Finland, Sverige og norge. | (report no. 200101)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 86,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X